Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo thực tập bệnh viện đa khoa Đức Huệ

Được đăng lên bởi darkvjl
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập – BV ĐA KHOA ĐỨC HUÊ

PHẦN I:

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
1. Bệnh viện Đa Khoa Đức Huệ:
- Tên Bệnh Viện: Bệnh viện Đa Khoa Đức Huệ.
- Địa Chỉ: Thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, Long An.
- Tổng số các khoa lâm sàng, đa khoa, chuyên khoa:

 Nội Khoa:
A2: Tim Mạch
A4: Truyền Nhiễm
A5: Lao - Bệnh Nhiễm Phổi
A7: Nội Thần Kinh
A10: Y Học Cổ Truyền
A12: Hồi Sức Cấp Cứu

 Ngoại Khoa:
B2: Ngoại Tiết Niệu

C9: Khoa Chuẩn Đoán Hình ảnh

B8: Khoa Răng Hàm Mặt

C10: Khoa Dược

B9: Tai Mũi Họng

C11: Trang Bị

B11: Khoa Sản
C1: Khoa Khám Bệnh

Trang - 1

2. Khoa Dược Bệnh Viện:
 Vị trí:
- Khoa Dược là khoa chuyên môn rất quan trọng không thể thiếu được, các khoa
khác có thể thiếu được nhưng thiếu khoa Dược thì không trở thành bệnh viên.
Khoa Dược chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện.
 Chức năng:
- Thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật về Dược, nghiên cứu khoa Dược,
tham gia huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ.
- Quản lý thuốc men, hóa chất, y cụ và các chế độ chuyên môn về Dược trong
toàn bệnh viện.
- Tổng hợp nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về công tác Dược trong toàn bệnh
viện đảm bảo thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, kiểm tra theo dõi việc sử dụng
thuốc an toàn, hợp lý trong toàn bệnh viện.
 Nhiệm vụ:
- Đảm bảo cung cấp thuốc men, hóa chất, y cụ đầy đủ kịp thời đáp ứng yêu cầu
cần điều trị.
- Tổ chức cấp phát thuốc, hóa chất, y cụ.
- Tổ chức pha chế sản xuất thuốc theo chủ trương và phương hướng của bộ y
tế.

PHẦN II:
KẾT QUẢ THỰC TẬP
1. Công tác cung ứng thuốc:
 Dự trù: có 2 cấp
- Dự trù tháng 5: thuộc khoa Dược được cục duyệt xong lĩnh thuốc.
- Dự trù cuối năm vào tháng 11: dự trù hàng cho năm sau. Bên kho dự trù một lần
nữa duyệt mới cấp phát.
 Dự trù bổ sung: do kho dự trù đấu thầu nhà thuốc và bảo hiểm thuốc hướng tâm
thần một năm dự trù một lần.
 Cách tính dự trù:
- Tồn kho tối thiểu = số lượng sử dụng trung bình /ngày x số ngày tối thiểu.
- Số lượng sử dụng = số lượng sử dụng trung bình /ngày x 30 ngày + tồn kho tối
thiểu.
- Dự trù = số lượng sử dụng - tồn kho trong kỳ.
VD: Dự trù thuốc Seduxen 5mg sử dụng trong một tháng.
Số ngày tối thiểu 7 ngày, tồn kho trong kỳ là 432 viên
Tồn kho tối thiểu = 600 x 7 = 4200 viên
Số lượng sử dụng = 600 x 30 + 4200 = 22200 viên
Dự trù = 22200 – 432 = 21768 viên

Bảng dự trù
S
T
T

Tên thuốc
Nồng độ
Hàm lượng

1

Normodipin Viên Richter
0.00
330.00 321.00 9.00 300.00 BV175
5mg
Hungary
(BHYT)
SAT 100UI Ống Biopharco.VN 114.00 400.00 429.00 8...

PHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
1. Bệnh viện Đa Khoa Đ"c Huệ
 !
"#"$%&'() )*'!
+',-./01,(')2.) 3.
Nội Khoa:
4
156
7
$ 389:1
;
*9:1<+
=
9>?
@A
BC+$ 38
@4
DE%
Ngoại Khoa:

4
9'6F9
G
HI'(15J
K
5LC'
@@
EM
@
1
K
 NOM
@A
PQR
@@
$'"
$'@
Báo Cáo thực tập bệnh viện đa khoa Đức Huệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo thực tập bệnh viện đa khoa Đức Huệ - Người đăng: darkvjl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Báo Cáo thực tập bệnh viện đa khoa Đức Huệ 9 10 18