Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cải cách hành chính ở cấp huyện thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi khanguyenup-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Th¸i ThÞ Thu Thuû

Líp:49B2 – LuËt
Më ®Çu

I.

Lý do chän ®Ò tµi

Trang
Ngày nay, cải c¸ch hành chÝnh là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả nước đang
ph¸t triển và c¸c nước ph¸t triển đều xem cải c¸ch hành chÝnh như một động lực
mạnh mẽ để thóc đẩy tăng trường kinh tế, ph¸t triển d©n chủ và c¸c mặt kh¸c của
đời sống x· hội.
Ở Việt Nam, c«ng cuộc đổi mới toàn diện đất nước được bắt đầu từ năm 1986,
tÝnh đến nay đ· gần 20 năm. Trong khoảng thời gian đã, đồng thời với việc đổi mới
về kinh tế th× cải c¸ch hành chÝnh cũng được tiến hành. Cuộc cải c¸ch hành chÝnh
được thực hiện từng bước thận trọng và đ· thu được nhiều kết quả rất đ¸ng khÝch
lệ. Cải c¸ch hành chÝnh đang thể hiện tõng vai trß quan trọng của m×nh trong việc
đẩy nhanh sự ph¸t triển đất nước.Tuy nhiªn Ở Việt Nam đang còng rất nhiều vấn đề
kinh tế - x· hội đã tồn tại từ l©u và mới nảy sinh cần phải được giải quyết tÝch cực
và cã hiệu quả. Bªn cạnh đã, bối cảnh toàn cầu hãa đang đặt ra trước Việt Nam
những th¸ch thức và cơ hội mới đßi hỏi phải cã những cố gắng cao độ. Điều đã
cũng cã nghĩa là qu¸ tr×nh cải c¸ch hành chÝnh ở Việt Nam còng rất nhiều vấn đề
đặt ra cần được tiếp tục giải quyết. CÇn chó trọng cải c¸ch hành chÝnh Ở Việt Nam
®ã là phải tiến hành một cuộc cải c¸ch hành chÝnh cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng từ quản
lý lập trung quan liªu, bao cấp sang quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường và
mở rộng d©n chủ
V× vËy, t«i chän ®Ò tµi “néi dung chñ yÕu cña ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chính
trong thêi kú ®æi míi giai ®o¹n tõ n¨m 2001-2010’’nh»m biết râ vÊn ®ề nµy

Bµi tËp lín

1

M«n: LuËt hiÕn ph¸p

Th¸i ThÞ Thu Thuû

1.

Líp:49B2 – LuËt

NhiÖm vô vµ môc ®Ých

- NhiÖm vô
Khi ngiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy ta cÇn lµm râ. Bèi c¶nh ra ®êi cña c¶i c¸ch
hµnh chÝnh. Nh÷ng néi dung cña c¸i c¸ch hµnh chính trong nh÷ng n¨m qua?
Nh÷ng dù tÝnh trong t¬ng lai? §Æc biÖt c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã ý ngÜa nh thÕ nµo?
Nh÷ng c¶i c¸c ®ã ®· ®em l¹i đîc nh÷ng lîi Ých g×?®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÔn th×
nh÷ng c¶i c¸ch ®ã ph¶i thay ®æi nh thÕ nµo? cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó phï hîp
víi thùc tr¹ng cña ®Êt níc? Gåm cã nh÷ng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nµo?
-Môc ®Ých
Khi ®· lµm râ vÊn ®Ò trªn ta cã thÓ thÊy đîc r»ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh
kh«ng nh÷ng kh«ng lµm thay ®æi b¶n chÊt cña hÖ thèng hµnh chÝnh mµ cßn lµm cho
hÖ thèng nµy trì nªn cã hiÖu qu¶ h¬n, phôc vô nh©n d©n đîc tèt h¬n so víi tríc,
chÊt lîng c¸c thÓ chÕ qu¶n lý ®ång bé kh¶ thi ®i vµo cuéc sèng h¬n c¬ chÕ ho¹t
®éng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y, chÊt lîng ®éi ngñ c¸n bé c«ng chøc lµm
vi...
Th¸i ThÞ Thu Thuû Líp:49B2 – LuËt
Më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
Trang
Ngày nay, ci c¸ch hành chÝnh là vn đề mang tính toàn cu. C nước đang
ph¸t trin và c¸c nước ph¸t trin đều xem ci c¸ch hành chÝnh như mt động lc
mnh m để thóc đy tăng trường kinh tế, ph¸t trin d©n ch và c¸c mt kh¸c ca
đời sng x· hi.
Vit Nam, c«ng cuc đổi mi toàn din đất nước được bt đầu t năm 1986,
tÝnh đến nay đ· gn 20 năm. Trong khong thi gian đã, đồng thi vi vic đổi mi
v kinh tế th× ci c¸ch hành chÝnh cũng được tiến hành. Cuc ci c¸ch hành chÝnh
được thc hin tng bước thn trng và đ· thu được nhiu kết qu rt đ¸ng khÝch
l. Ci c¸ch hành chÝnh đang th hin tõng vai trß quan trng ca m×nh trong vic
đẩy nhanh s ph¸t trin đất nước.Tuy nhiªn Vit Nam đang còng rt nhiu vn đề
kinh tế - hi đã tn ti t l©u và mi ny sinh cn phi được gii quyết tÝch cc
và hiu qu. Bªn cnh đã, bi cnh toàn cu hãa đang đặt ra trước Vit Nam
nhng th¸ch thc và cơ hi mi đßi hi phi nhng c gng cao đ. Điu đã
cũng nghĩa là qu¸ tr×nh ci c¸ch hành chÝnh Vit Nam còng rt nhiu vn đề
đặt ra cn được tiếp tc gii quyết. n chó trng ci c¸ch hành chÝnh Vit Nam
®ã là phi tiến hành mt cuc ci c¸ch hành chÝnh tÝnh chÊt c¸ch m¹ng t qun
lp trung quan liªu, bao cp sang qun trong điu kin kinh tế th trường và
m rng d©n ch
vËy, t«i chän ®Ò tµi “néi dung chñ yÕu cña ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chính
trong thêi kú ®æi míi giai ®o¹n tõ n¨m 2001-2010’’nh»m biết râ vÊn ® nµy
Bµi tËp lín M«n: LuËt hiÕn ph¸p
1
Báo cáo thực tập cải cách hành chính ở cấp huyện thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cải cách hành chính ở cấp huyện thực trạng và giải pháp - Người đăng: khanguyenup-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo thực tập cải cách hành chính ở cấp huyện thực trạng và giải pháp 9 10 964