Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng

Được đăng lên bởi Chử Ngọc Liên
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6820 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Gvhd: Ths. Vũ Ngọc Châm

Báo cáo thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

-------------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực trạng hoạt động Chăm sóc khách hàng tại trung tâm viễn
thông công ty Điện lực Phú Thọ

Giáo viên hướng dẫn : Th.S Vũ Ngọc Châm
Sinh viên thực hiện : Chử Thị Ngọc Liên
Lớp

: C7_ĐTVT

Khoa

:Điện tử viễn thông

Hà Nội 05/2011
Svth: Chử Thị Ngọc Liên - Lớp C7ĐTVT

1

Gvhd: Ths. Vũ Ngọc Châm

Báo cáo thực tập

NHẬN XÉT
(Của đơn vị thực tập)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………
Xác nhận của đơn vị thực tập

Người viết nhận xét

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Svth: Chử Thị Ngọc Liên - Lớp C7ĐTVT

2

Gvhd: Ths. Vũ Ngọc Châm

Báo cáo thực tập

NHẬN XÉT
(Của giáo viên hướng dẫn)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………
Giảng viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Svth: Chử Thị Ngọc Liên - Lớp C7ĐTVT

3

Gvhd: Ths. Vũ Ngọc Châm

Báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU
Trung tâm viễn thông công ty Điện lực Phú Thọ là đơn vị trực thuộc công ty
Điện lực Phú Thọ. Trải qua gần sáu năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đã
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh viễn thông. Song, trong tình hình
cạnh tranh gay gắt của thị trường viễn thông như hiện nay, việc chuyển từ lĩnh vực
kinh doanh điện độc quyền sang kinh doanh thêm dịch vụ viễn thông đã làm cho
đơn vị gặp không ít khó khăn. Một trong những khó khăn mà Trung tâm đang gặp
phải là hoạt động chăm sóc khách hàng.
Trên thực tế, Trung tâm viễn thông công ty Điện lực Phú Thọ đã tập trung
...
Gvhd: Ths. Vũ Ngọc Châm Báo cáo thực tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
-------------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực trạng hoạt động Chăm sóc khách hàng tại trung tâm viễn
thông công ty Điện lực Phú Thọ
Giáo viên hướng dẫn : Th.S Vũ Ngọc Châm
Sinh viên thực hiện : Chử Thị Ngọc Liên
Lớp : C7_ĐTVT
Khoa :Điện tử viễn thông
Hà Nội 05/2011
Svth: Chử Thị Ngọc Liên - Lớp C7ĐTVT
1
báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng - Người đăng: Chử Ngọc Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng 9 10 441