Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên ngànhTrạm Quan trắc Môi trường và Lắng đọng axít Hòa Bình Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐH SPKT Hưng Yên

Được đăng lên bởi Hùng Ngô
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1.Trung tâm Nghiên cứu Môi trường -Viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường
1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ
1. Nghiên cứu những quy luật tự nhiên cơ bản về môi trường;
2. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển, chính
sách, pháp luật về môi trường; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công
nghệ;
3. Xây dựng, trình Viện kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn,
5 năm, hàng năm về môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
4. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về môi trường;
5. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ về môi trường với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế theo
phân công của Viện;
6. Nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng, triển khai, chuyển giao tiến bộ khoa học và công
nghệ về môi trường như: công nghệ viễn thám và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định
phục vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; tác động tương hỗ giữa các hoạt
động kinh tế xã hội và môi trường sinh thái, nhân văn; dòng chảy môi trường, đất
ngập nước; các nghiên cứu thực nghiệm về môi trường; các quy trình khai thác tài
nguyên thiên nhiên nhằm đưa ra các giải pháp quản lý môi trường thích hợp; mô hình
số trị phục vụ dự báo, quản lý môi trường và phòng tránh thiên tai;
7. Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ về môi trường
8. Tham gia thẩm định các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;
9. Nghiên cứu cơ sở khoa học và tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường;
10. Tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình
thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm;
11. Tham gia công tác khảo sát, điều tra, thanh tra môi trường, kiểm chuẩn, hiệu chỉnh các
thiết bị môi trường;
12. Cung cấp các bản tin dự báo, thông báo về môi trường;

13. Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ về môi trường theo phân công của Viện
như;
14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý
của Trung tâm theo phân công của Viện;
15. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm do
Viện phân cấp theo quy định của pháp luật;
16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;
17. Thực hiện ...
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1.Trung tâm Nghiên cứu Môi trường -Viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường
1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ
1. Nghiên cứu những quy luật tự nhiên cơ bản về môi trường;
2. Tham gia nghiên cứu s khoa học phục v vic xây dng chiến ợc phát triển, chính
sách, pháp luật về môi trưng; tham gia xây dựng chiến lưc phát triển khoa hc và công
nghệ;
3. Xây dựng, trình Viện kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ dài hạn,
5 năm, hàng năm về môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
4. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về môi trường;
5. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu
khoa học công nghệ về môi trường với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế theo
phân công của Viện;
6. Nghiên cứu thuyết, ứng dụng, triển khai, chuyển giao tiến bộ khoa học công
nghệ về môi trường như: công nghệ viễn thám các hệ thống h trợ ra quyết định
phục vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; tác động tương hỗ giữa các hoạt
động kinh tế hội môi trường sinh thái, nhân văn; dòng chảy môi trường, đất
ngập nước; các nghiên cứu thực nghiệm về môi trường; các quy trình khai thác tài
nguyên thiên nhiên nhằm đưa ra các giải pháp quản môi trường thích hợp; hình
số trị phục vụ dự báo, quản lý môi trường và phòng tránh thiên tai;
7. Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vv môi trường
8. Tham gia thm đnh các cơng trình, đtài nghiên cu khoa học và công ngh;
9. Nghiên cứu sở khoa học tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường;
10. Tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình
thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm;
11. Tham gia công tác khảo sát, điều tra, thanh tra môi trường, kiểm chuẩn, hiệu chỉnh các
thiết bị môi trường;
12. Cung cấp các bản tin dự báo, thông báo về môi trường;
Báo cáo thực tập chuyên ngànhTrạm Quan trắc Môi trường và Lắng đọng axít Hòa Bình Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐH SPKT Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên ngànhTrạm Quan trắc Môi trường và Lắng đọng axít Hòa Bình Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐH SPKT Hưng Yên - Người đăng: Hùng Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên ngànhTrạm Quan trắc Môi trường và Lắng đọng axít Hòa Bình Ngô Văn Hùng Quản Lý Môi Trường K9 Trường ĐH SPKT Hưng Yên 9 10 568