Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cơ khí công ty Sameco

Được đăng lên bởi tlvn
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập

GVHD: TS. Hồ Thị Thu Nga

PHẦN I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY SAMECO
I/.1/. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAMECO
1.1. Khái quát

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN
Tên pháp nhân: CÔNG TY CP CƠ KHÍ & ĐÚC KIM LOẠI SÀI GÒN
Số đăng ký kinh doanh: 4103008464 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 17/11/2007
Mã số thuế: 0300378970

Địa chỉ: 95/39 Lý Chiêu Hoàng phường 10 Quận 6 Tp. HCM
Điện thoại: (84.8) 38754543 – 38756251 – 38756252
Fax: (84.8)8759656
Email: sameco@sameco.vn - sales@sameco.vn
Website: 

Sinh viên thực hiện: Bùi Thanh Tùng

1

Báo cáo thực tập

GVHD: TS. Hồ Thị Thu Nga

1.2. Cơ cấu tổ chức
Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Trưởng Phòng
Kế toán-Tài vụ

K.C.S

Phó Tổng Giám Đốc

Trưởng Phòng
TCHC-LĐTL

Giám Đốc
Giám Đốc
XN tạo phôi An
XN cơ khí chế tạo
Lạcnăng các phòng ban
1.3. Chức


Trưởng Phòng
SXKD-XNK

Giám Đốc
XN cơ kim khí

QM

Trưởng Phòng
KT-Cơ điện

Quản Đốc
Phân xưởng thành
phẩm

Ban Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc là người có quyền quyết định, điều hành mọi công việc trong công

ty đúng kế hoạch, chính sách pháp luật nhà nước, theo chỉ định nhà nước và theo thỏa
ước tập thể của đại hội công nhân viên chức. Hai Phó Tổng Giám Đốc sẽ hỗ trợ Tổng
Giám Đốc trong công việc trên.


Phòng Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương
Chức năng đề xuất với Ban Giám Đốc về việc sắp xếp kiện toàn tổ chức làm cho bộ

máy công ty hoạt động tốt, đồng thời quản lí nhân sự toàn công ty, quản lí và theo dõi
định mức lao động, quỹ tiền lương và phân phối thu nhập.


Phòng kế toán tài vụ
Quản lí tình hình tài chính của công ty, quản lí chỉ đạo các nghiệp vụ kế toán của các

đơn vị trực thuộc, thực hiện tốt các chức năng quy định về pháp lệnh thống kê, kế toán,
tài chính của Nhà nước ban hành. Chịu trách nhiệm với Ban Giám Đốc về việc xây dựng
kế hoạch tài chính trên cơ sở căn cứ vào kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu của Phòng
kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Sinh viên thực hiện: Bùi Thanh Tùng

2

Báo cáo thực tập


GVHD: TS. Hồ Thị Thu Nga

Phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh
Tham mưu cho Ban Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch, quản

lí và theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế. Tìm nguồn cung ứng vật tư phục vụ cho
sản xuất.


Phòng thiết kế kỹ thuật công nghệ - cơ điện
Quản lí chất lượng sản phẩm, kết hợp với phòng sản xuất kinh doanh cho ra đời

những sản phẩm mới, quản lí kỹ thuật –sửa chữa-điện máy móc ở các xưởng của công
ty.


Ph...
 


 !"
#$%&'$(
 !"#$%&'#()*+,(-(.
/ !"#$%&'#()*+,(-(.
01234356787795:5;#<=%&>?@AB6CD66DE77C
)FG0<78778C9HC7
&IHJD8H*4A?K67L:)
&=M959N89CJ5J58O89CJ:EJ6O89CJ:EJE
PQM959N9CJH:J:
RSTsameco@sameco.vn - sales@sameco.vn
UVWGVDDXXXGSVYS
YZZ6
Báo cáo thực tập cơ khí công ty Sameco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cơ khí công ty Sameco - Người đăng: tlvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Báo cáo thực tập cơ khí công ty Sameco 9 10 437