Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế

Được đăng lên bởi Liên Nguyễn
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP
Cơ sở ngành Kinh tế
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Họ và tên sinh viên
Mã sinh viên
Lớp
Giáo viên hướng dẫn

:
:
:
:

NGUYỄN THỊ LIÊN
0741090173
QTKD2K7
Th.s Nguyễn Thị Diệu Hiền

HÀ NỘI- 2015

0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP
Cơ sở ngành Kinh tế
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Họ và tên sinh viên
Mã sinh viên
Lớp
Giáo viên hướng dẫn

:
:
:
:

NGUYỄN THỊ LIÊN
0741090173
QTKD2K7
Th.s Nguyễn Thị Diệu Hiền

HÀ NỘI- 2015

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Cơ sở thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI có trụ
sở tại:
Số nhà...Phố....................
Phường(Xã) : Quỳnh Thiện.Quận (Huyện): T.X Hoàng Mai.Tỉnh : Nghệ An.
Số điện thoại: (84-38) 3 866 170
Trang web: : 
Email: sales@ximanghoangmai. com. vn
Xác nhận:
Anh (Chị):
Là sinh viên lớp:
Mã số sinh viên:

NGUYỄN THỊ LIÊN
ĐH Quản trị kinh doanh 2 K7
0741090173

Có thực tập tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trong thời gian từ
ngày……………..đến ngày……………Trong khoảng thời gian thực tập tại
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai chị Liên đã chấp hành tốt các quy
định của Công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và chịu
khó học hỏi.
…………., ngày……tháng……năm 2015
Xác nhận của Cơ sở thực tập
(Ký tên và đóng dấu của đại diện Cơ sở thực tập)

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÍ KINH DOANH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT
về CHUYÊN MÔN và QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
Họ và tên:
Lớp

NGUYỄN THỊ LIÊN

Mã sinh viên: 0741090173

: ĐH Quản trị kinh doanh 2 K7

Ngành: Quản trị Kinh Doanh

Địa điểm thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Diệu Hiền
Đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC TẬP
Cơ sở ngành Kinh tế
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Họ và tên sinh viên : NGUYỄN THỊ LIÊN
Mã sinh viên : 0741090173
Lớp : QTKD2K7
Giáo viên hướng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Diệu Hiền
HÀ NỘI- 2015
0
báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế - Người đăng: Liên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế 9 10 0