Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập cơ sở ngành

Được đăng lên bởi hangao63
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập

MỤC LỤC……………………………………………………………………………1
LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………….4
CHƯƠNG1:Giới thiệu công tác tổ chức và quản lý của doanh
nghiệp…………...5
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp………………………5
1.1.1 Tên , địa chỉ và quy mô hoạt động của doanh nghiệp ………………….…….5
1.1.2Lịch sử phát triển của doanh nghiệp…………………………………….……5
1.1.3Chức năng ,nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh……………………….……6
1.2.Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp…………………………………………….7
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp………………………………….……..7
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận……………………………………….…8
CHƯƠNG2:Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp……….9
2.1. Phân tích tình hình quản trị sản xuất và chất lượng s ản phẩm dịch
vụ….….9
2.1.1 Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp ……………….……...9
2.1.1.1 Hình thức tổ chức sản xuất……………………………………………………9
2.1.1.2 Kết cấu sản xuất ………………………………………………………….…..9
2.1.2 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa hoặc dịch vụ chủ y ếu …………….…
9
2.1.3 Quản trrị sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất……………………….…..10
2.1.4 Quản trị chất lượng sản phẩm………………………………………...……….12
2.1.5 Nhận xét chung về tình hình quản trị sản xuất và chất lượng tại doanh
nghiệp.14
2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và hoạt động Marketing………….…
15
2.2.1. Đặc điểm sản phẩm, hàng hoá, và cung cấp dịch v ụ của doanh nghi ệp …….
…15
2.2.2.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp………………………..……..15
2.2.3 Chính sách về sản phẩm và thị trường tiêu thụ…………………….…………16
2.2.4 Chính sách giá………………………………………………….……………..17
2.2. Chính sách phân phối……………………………………………………………17
2.2.6 Chính sách xúc tiến bán hàng……………………..………………………….18
1

Báo cáo thực tập
2.2.7 Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp…………………………………...19
2.2.8 Nhận xét chung về tình hình tiêu thụ và ho ạt đ ộng marketing …………..…..…
19
2.3Phân tích công tác lao động, tiền lương…………………………………….…..20
2.3.1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp……………………..……………………20
2.3.2 Định mức lao động ……………………………….……..………………….23
2.3.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động…………………………………………..23
2.3.4 Năng suất lao động …………………………………………….…………..…26
2.3.5 Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát tri ển nhân sự………………...………..27
2.3.6 Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương……………………..………………...27
2.3.7 Tình hình trả lương các bộ phận……………………………..…………………28
2.3.8 Nhận xét chung về công tác lao động và ti ền lương của doanh nghi ệp ….
……..28
2.4 Quản lý tài sản cố định trong doanhnghiệp…………………………………...28
2.4.1 Th...
Báo cáo th c t p
M C L C……………………………………………………………………………1
L I NÓI Đ U……………………………………………………………………….4
CH NG1:Gi i thi u công tác t ch c và qu n lý c a doanhƯƠ
nghi p…………...5
1.1.Quá trình hình thành và phát tri n c a doanh nghi p………………………5
1.1.1 Tên , đ a ch và quy mô ho t đ ng c a doanh nghi p ………………….…….5
1.1.2L ch s phát tri n c a doanh nghi p ………………………………….……5
1.1.3Ch c năng ,nhi m v theo gi y phép kinh doanh ……………………….……6
1.2.C c u t ch c c a doanh nghi p…………………………………………….7ơ
1.2.1. S đ c c u t ch c c a doanh nghi pơ ơ ………………………………….……..7
1.2.2. Ch c năng nhi m v c a các b ph n ……………………………………….…8
CH NG2:Tìm hi u đ c đi m ho t đ ng kinh doanh c a doanhƯƠ
nghi p……….9
2.1. Phân tích tình hình qu n tr s n xu t và ch t l ng s n ph m d ch ị ả ư
v ….….9
2.1.1 Hình th c t ch c và k t c u s n xu t c a doanh nghi p ế ……………….……...9
2.1.1.1 Hình th c t ch c s n xu t ……………………………………………………9
2.1.1.2 K t c u s n xu t ế ………………………………………………………….…..9
2.1.2 Công ngh s n xu t c a m t s hàng hóa ho c d ch v ch y u ế ………….…
9
2.1.3 Qu n trr s n xu t và th c hi n k ho ch s n xu t ế ……………………….…..10
2.1.4 Qu n tr ch t l ng s n ph m ượ ………………………………………...……….12
2.1.5 Nh n xét chung v tình nh qu n tr s n xu t và ch t l ng t i doanh ượ
nghi p .14
2.2 Phân tích tình hình tiêu th s n ph m và ho t đ ng Marketing………….…
15
2.2.1. Đ c đi m s n ph m, hàng hoá, và cung c p d ch v c a doanh nghi p …….
…15
2.2.2.Tình hình tiêu th s n ph m c a doanh nghi p ……………………..……..15
2.2.3 Chính sách v s n ph m và th tr ng tiêu th ườ …………………….…………16
2.2.4 Chính sách giá………………………………………………….……………..17
2.2. Chính sách phân ph i ……………………………………………………………17
2.2.6 Chính sách xúc ti n bán hàngế ……………………..………………………….18
1
báo cáo thực tập cơ sở ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập cơ sở ngành - Người đăng: hangao63
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
báo cáo thực tập cơ sở ngành 9 10 664