Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thực tập công nhân

GVHD: Lê Hồng Nam
LỜI GIỚI THIỆU

Ngày nay với sự  phát triển của công nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số  thì các hệ
thống điều khiển dần dần được tự động hóa. Với những kỹ thuật tiên tiến như vi xử
lý,vi mạch số… thì các hệ  thống điều khiển bằng cơ  khí thô sơ  với tốc độ  xử  lý
chậm chạp ít chính xác sẽ  được thay thế  bằng các hệ  thống điều khiển tự  động với
các chương trình đã được thiết lập trước.
Trong   nhiều   lĩnh   vực   sản   xuất   công   nghiệp   hiện   nay,nhất   là   ngành   công
nghiệp vi mạch điện tử  thì vấn đề  đo nhiệt độ, điều khiển tự  động được chú trọng,
đặc biệt nó được nó là một tố quyết định chất lượng và giá thành sản phẩm. Để  đáp
ứng được yêu cầu thiết kế xe điều khiển tự động từ xa thì có nhiều phương pháp  để
thực hiện. Với những gì đã được học, nghiên cứu và khảo sát về vi xử lí msp430 thì
nhóm đã ứng dụng nó vào việc thiết kế mô hình xe điều khiển từ xa là phương pháp
tối ưu nhất. Được sự  hướng dẫn của thầy Lê Hồng Nam, nhóm em đã thực hiện đề
tài “ Thiết kế  xe điều khiển từ  xa trong công nghiệp bằng tia hồng ngoại dùng
msp430g2553”
   

Với những kiến thức được học, sự hướng dẫn của thầy giáo và sự giúp đỡ tận

tình của bạn bè, nhóm  em đã cố gắng hoàn thành đề tài trên đúng thời hạn. Do vậy
không tránh khỏi thiếu sót, nhóm  em mong nhận được ý kiến từ  thầy cô để  đề  tài
của nhóm được phát triển tốt hơn.
Nhóm 11 

NHÓM 11

TRANG 1

Thực tập công nhân

GVHD: Lê Hồng Nam

THIẾT KẾ XE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TRONG CÔNG NGHIỆP
BẰNG TIA HỒNG NGOẠI SỬ DỤNG MSP430G2553
1. Nhiệm vụ thiết kế:
         Nhiệm vụ cần thực hiện là thiết kế xe điều khiển từ xa trong công nghiệp bằng
tia hồng ngoại (dùng remote tivi) sử dụng vi xử lý msp430g2553. Vậy yêu cầu đặt ra
là:
- Thiết kế bộ khối tự động dò đường trong công nghiệp.
- Thiết kế các động cơ điều khiển động cơ dùng cổng cầu H (gồm 2 bánh xe và
1 động cơ tay quay) 
- Thiết kế khối cảm biến nhiệt độ, khối cảm biến hồng ngoại.
- Thiết kế khối nguồn 12V cung cấp cho toàn mạch
- Thiết kế khối hiển thị trên máy tính
- Thiết kế khối giao tiếp  máy tính
- Viết thuật toán cho sơ đồ mạch. 
- Viết chương trình điều khiển của từng khối và chương trình main.
2. Sơ đồ khối tổng quát của mạch: 

NHÓM 11

TRANG 2

Thực tập công nhân

GVHD: Lê Hồng Nam

CẢM BIẾN
SIÊU ÂM

ĐIỀU KHIẾN
ĐỘNG CƠ
BÁNH XE 1

CẢM BIẾN
HỒNG NGOẠI

CẢM BIẾN
MÀU

NGUỒN
CUNG
CẤP

ĐIỀU KHIỂN
ĐỘNG CƠ
BÁNH XE 2
KHỐI VI XỬ LÝ
MSP430

ĐIỀU KHIỂN
ĐỘNG CƠ
TAY QUAY

MÁY TÍNH

 PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHO NHÓM : 
Phân c...
Th c t p công nhân GVHD: Lê H ng Nam
L I GI I THI U
Ngày nay v i s phát tri n c a công nghi p vi đi n t , k thu t s thì các h
th ng đi u khi n d n d n đ c t đ ng hóa. V i nh ng k thu t tiên ti n nh vi x ượ ế ư
lý,vi m ch s thì các h th ng đi u khi n b ng c khí thô s v i t c đ x lý ơ ơ
ch m ch p ít chính xác s đ c thay th b ng các h th ng đi u khi n t đ ng v i ượ ế
các ch ng trình đã đ c thi t l p tr c.ươ ượ ế ướ
Trong nhi u lĩnh v c s n xu t công nghi p hi n nay,nh t là ngành công
nghi p vi m ch đi n t thì v n đ đo nhi t đ , đi u khi n t đ ng đ c chú tr ng, ượ
đ c bi t nó đ c nó là m t t quy t đ nh ch t l ng và giá thành s n ph m. Đ đáp ượ ế ượ
ng đ c yêu c u thi t k xe đi u khi n t đ ng t xa thì có nhi u ph ng pháp đ ư ế ế ươ
th c hi n. V i nh ng gì đã đ c h c, nghiên c u và kh o sát v vi x lí msp430 thì ượ
nhóm đã ng d ng nó vào vi c thi t k mô hình xe đi u khi n t xa là ph ng pháp ế ế ươ
t i u nh t. Đ c s h ng d n c a th y Lê H ng Nam, nhóm em đã th c hi n đ ư ư ướ
tài Thi t k xe đi u khi n t xa trong công nghi p b ng tia h ng ngo i dùngế ế
msp430g2553
V i nh ng ki n th c đ c h c, s h ng d n c a th y giáo và s giúp đ t n ế ượ ướ
tình c a b n bè, nhóm em đã c g ng hoàn thành đ tài trên đúng th i h n. Do v y
không tránh kh i thi u sót, nhóm em mong nh n đ c ý ki n t th y cô đ đ tài ế ư ế
c a nhóm đ c phát tri n t t h n. ượ ơ
Nhóm 11
NHÓM 11 TRANG 1
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN 9 10 473