Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cty cổ phần hoá chất Việt Trì

Được đăng lên bởi Lương Nguyễn KiYo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 11 lần
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

báo cáo thực tập

Họ và tên

: lương Thanh Kiờn

Tổ

: Dịch hoá

Phân xởng

: Điện phân I

Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì

Năm 2012

2

Phần I: Quy trình thao tác sản xuất javen

1. Nhiệm vụ
- Thao tác đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo vận hành hệ thống đạt chỉ tiêu
kỹ thuật, an toàn trong sản xuất, và đảm bảo hút xử lý do hệ thống phân phối clo,
hệ thống đóng bình clo lỏng an toàn, triệt để, kịp thời, liên tục.
- Cung cấp đủ Javen về số lợng và chất lợng cho nhu cầu tiêu thụ.
- Thờng xuyên bảo dỡng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu cân bằng clo
và đóng bình clo lỏng.
2. Sơ đồ dây truyền:

3

1- Thùng xút cao vị

10- Van nhập H2O

2- Thùng lờng xút

11- Van hút bơm 4

3. Thùng nớc sạch

12. Van xuất bơm 4

4. Bơm tuần hoàn

13. Van xuất qua tháp

5. Tháp hập thụ

14. Van xuất thẳng vào thùng tuần hoàn

6. Thùng chứa sản phẩm

15. Van xuất ra thùng chứa sản phẩm

7. Thùng chứa sản phẩm

16. Van đáy thùng tuần hoàn

8. Quạt hút

22. Thiết bị làm lạnh

9. Van nhập sút
3. Lợc thuật dây chuyền công nghệ:
Dung dịch xút 30% NaOH ở cao vị (1) đợc đa xuống thùng chứa (2) và nớc sạch từ thùng (3) đợc bơm (4) hút vào và xuất đi qua tháp hấp thụ (hoặc đợc
xuất thẳng vào thùng tuần hoàn). Dịch sau khi đợc đa vào thùng tuần hoàn đủ thể
tích có nồng độ 140 - 160g/l NaOH, sau đó dịch xút đợc bơm (4) hút về và xuất
đi thiết bị làm lạnh (22) (tuần hoàn từ trạm đông lạnh) cấp vào tháp hấp thụ kiểu
đệm rồi trở về thùng tuần hoàn (6). ở tháp hấp thụ dịch xút đợc tiếp xúc với
dòng khí clo từ dới đáy tháp lên đồng thời xảy ra quá trình hấp thụ khí clo vào
dịch xút. Khí không hấp thụ lẫn trong khí clo đợc quạt hút ra từ đỉnh tháp. Dịch
tuần hoàn hấp thụ đến nồng độ OH- d (còn lại cho phép thì dừng phản ứng và
tiến hành pha loãng dịch bằng nớc sạch đến khi đạt chất lợng sản phẩm javen
bơm qua thùng chứa sản phẩm. Nhiệt độ khối dịch trong suốt quá trình phản ứng
đợc duy trì từ 25 - 300C nhờ thiết làm lạnh.
Chỉ tiêu khống chế kỹ thuật
Dịch xút 30%: nồng độ 410 - 420 g/l
Nhiệt độ ≤ 400C
Tốc độ phản ứng: chênh áp tiết lu ≤ 350mm H2O
Xử lý dây chuyền: chênh áp tiết lu ≤ 850mm H2O
Nhiệt độ phản ứng: 25 - 350C trong suốt quá trình
Nồng độ dịch xút phản ứng: 140 - 160 g/l
Thể tích nhập dịch phản ứng 1 mẻ: 4m3
4

Chất lợng sản phẩm:

5 ≤ [OH-] ≤ 9, 75 ≤ [Cl*] ≤ 85 javen 7%
9 ≤ [OH-] ≤ 14, 95 ≤ [Cl*] ≤ 105 javen 9%

Ngoại quan: dịch trong suốt, màu vàng chanh
Tỷ trọng: javen 7%, 1120 kg/m3
javen 9%, 1170 kg/m3
4. Trình tự t...
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
b¸o c¸o thùc tËp
Hä vµ tªn : lương Thanh Kiên
: DÞch ho¸
Ph©n xëng : §iÖn ph©n I
C«ng ty cæ phÇn Ho¸ chÊt ViÖt Tr×
Báo cáo thực tập cty cổ phần hoá chất Việt Trì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cty cổ phần hoá chất Việt Trì - Người đăng: Lương Nguyễn KiYo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập cty cổ phần hoá chất Việt Trì 9 10 92