Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP "HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU" ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Được đăng lên bởi hongson-pr
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CƠ SỞ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------***----------

BÁO CÁO KIẾN TẬP GIỮA KHÓA
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

HOẠT ðỘNG XUẤT KHẨU
MẶT HÀNG THỰC PHẨM CHẾ BIẾN
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Họ và tên sinh viên: Nhâm Bửu Ngọc
Mã sinh viên: 0952015184
Lớp:A2
Khóa: K48A
Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2012

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…….…..., ngày ….. tháng ..… năm ........
Ký tên

MỤC LỤC
LỜI MỞ ðẦU .................................................................................................... 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN ............ 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển...................................................................... 2
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự............ 4
1.2.1. Chức năng ................................................................................................. 4
1.2.2. Nhiệm vụ ................................................................................................... 4
1.2.3. Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự ............................................................ 4
1.3. ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty giai ñoạn từ
năm 2009 ñến 2011 .................................................................................................... 8
1.4. Vai trò của hoạt ñộng xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến ñối với Công
ty .....................................................................................................................................
TRƯỜNG ðẠI HC NGOI THƯƠNG
CƠ S 2 TI THÀNH PH H CHÍ MINH
----------***----------
BÁO CÁO KIN TP GIA KHÓA
Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh
HOT ðỘNG XUT KHU
MT HÀNG THC PHM CH BIN
CA CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN
MT THÀNH VIÊN VIT NAM K NGH SÚC SN
H và tên sinh viên: Nhâm Bu Ngc
Mã sinh viên: 0952015184
Lp:A2
Khóa: K48A
Người hướng dn khoa hc: Nguyn Th Oanh
Thành ph H Chí Minh, tháng 07 năm 2012
BÁO CÁO THỰC TẬP "HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU" ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP "HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU" ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - Người đăng: hongson-pr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP "HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU" ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 9 10 518