Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi tuongvysga
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy mét ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong xu thÕ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i biÕt tù chñ vÒ mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh tõ viÖc ®Çu t, sö dông vèn, tæ chøc s¶n xuÊt cho ®Õn tiªu thô s¶n phÈm,
ph¶i biÕt tËn dông n¨ng lùc, c¬ héi ®Ó lùa chän cho m×nh mét híng ®i ®óng
®¾n. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lµ mçi doanh nghiÖp ®Òu
kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n
¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong thêi
gian, tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c
nhµ qu¶n trÞ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c
®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. V× vËy, kÕ
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®îc x¸c ®Þnh lµ kh©u
träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ViÖc hoµn thiÖn
c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ viÖc lµm thùc sù cÇn
thiÕt vµ cã ý nghÜa.
Sau bíc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng
thÝch øng kÞp thêi, kh«ng cã sù ®iÒu chØnh phï hîp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh kÐm ®· dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã, cã rÊt nhiÒu doanh
nghiÖp ®· biÕt v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn… mét
trong sè ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng,
phong phó, gi¸ c¶ hîp lý ®ang ngµy cµng mét chiÕm lÜnh thÞ trêng, gÇn gòi
h¬n víi ngêi tiªu dïng.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ, cïng víi
sù híng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi vµ c¸c C«, Chó trong Phßng Tµi vô cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ”

LuËn v¨n tèt nghiÖp

KÕt cÊu luËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm
Ch¬ng 2: Thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ
Ch¬ng 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
1.1 -Chi phÝ s¶...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy mét ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong xu thÕ
héi nhËp kinh quèc hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i biÕtci mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh tõ viÖc ®Çu t, sö dông vèn, tæ chøc s¶n xuÊt cho ®Õn tiªu ts¶n phÈm,
ph¶i biÕt tËn dông n¨ng lùc, c¬ héi ®Ó lùa chän cho m×nh t híng ®i ®óng
®¾n. §Ó ®îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mçi doanh nghiÖp ®Òu
kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m t vµ ph¶n
¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong thêi
gian, tÝnh ®óng, ®ñ chi p s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c¸c
nhµ qu¶n t ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c
®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. vËy,
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®îc x¸c ®Þnh kh©u
träng t©m cña c«ng t¸c to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ViÖc hoµn thiÖn
c«ng t¸c chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm viÖc lµm thùc sù cÇn
thiÕt vµ cã ý nghÜa.
Sau bíc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tËp trung, bao cÊp sang nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng héi c nghÜa, mét doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng
thÝch øng kÞp thêi, kh«ng ®iÒu chØnh phï hîp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh kÐm ®· dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¸ n. Bªn c¹nh ®ã, rÊt nhiÒu doanh
nghiÖp ®· biÕt v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn… mét
trong ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng,
phong phó, gi¸ hîp ®ang ngµy cµng mét chiÕm lÜnh thÞ trêng, gÇn gòi
h¬n víi ngêi tiªu dïng.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑoi Hµ, cïng víi
híng dÉn cña thÇy Ng« T Chi c¸c C«, C trong Phßng Tµi cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi:Hoµn thiÖn to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ
Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: tuongvysga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 9 10 499