Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THI CHI PHÍ VÀ XDKQKD

Được đăng lên bởi THUẬN
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề thực tập

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang”

SV: Hoµng Minh Trang
1

Chuyên đề thực tập
Mục lục
Lời mở đầu ..........................................................................................................

2

Quy định chữ viết tắt...............................................................................................

3

Phần I
Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
cổ phần đầu tư và
phát triển hạ tầng Nam Quang
1.1. Khái quát về Công ty

4
4

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.......................
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty.....................................
1.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty............................................................
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty......................................................

4
7
14
14
17

1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
Công ty

25

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng ………………………………....………...……
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………....…………..……
1.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp …………………………....…………………
1.2.4. Kế toán nợ phải thu …………………………………….....……………...…
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng ……………………………….....…………...……
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………...……….....…………………
1.2.7. Kế toán kết quả kinh doanh ………………………….....……..……………

24
44
49
53
58
64
70

Phần II
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
74
2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty .................................................................................
2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty..........................................................................

74
76

Kết luận ...............................................................................................................

78

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập.................................................................

79

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ...
Chuyên đề thực tập
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
SV: Hoµng Minh Trang
1
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THI CHI PHÍ VÀ XDKQKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THI CHI PHÍ VÀ XDKQKD - Người đăng: THUẬN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THI CHI PHÍ VÀ XDKQKD 9 10 567