Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi hieunguyenthanh93
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Khoa Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG..............................
KHOA………………..


BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

SV:Vũ Văn Quảng

1

Lớp k3QTKDTH

Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Khoa Quản Trị Kinh Doanh

MỤC LỤC

Lời mở đầu.......................................................................................................................2
PHẦN I..............................................................................................................................3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TIẾN BỘ...........................................................................................................................3
1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý..................................7
PHẦN II..........................................................................................................................11
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ...........................................11
2.5. Phân tích tình hình tài chính của Công Ty.............................................43
2.5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........44
2.5.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán....................46
2.5.3. Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty................................48
2.5.4. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của Công ty.......51
2.5.5. Đánh giá và nhận xét tình hình tài chính của Công ty.....53
PHẦN III.........................................................................................................................54
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC
ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.............................54
3.1. Đánh giá và nhận xét chung tình hình của công ty..........................54
3.1.1. Đánh giá và nhận xét về tình hình hoạt động marketing...........54
3.1.2. Nhận xét về lao động, tiền lương..........................................................54
3.1.3. Đánh giá tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định..............................56
3.2. Một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh..............................57
SV:Vũ Văn Quảng

2

Lớp k3QTKDTH

Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Khoa Quản Trị Kinh Doanh

3.2.1. Tăng cường công tác điều tra và tiêu thụ sản phẩm..........................57
3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo lao độ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh
TRƯỜNG..............................
KHOA………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
SV:Vũ Văn Quảng Lớp k3QTKDTH
1
báo cáo thực tập quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập quản lý nhân sự - Người đăng: hieunguyenthanh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
báo cáo thực tập quản lý nhân sự 9 10 976