Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

Được đăng lên bởi Hat mua nho
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa Quản lý Kinh doanh

MỤC LỤC
TIÊU ĐỀ

Trang

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐÔ
DANH MỤC CÁC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................6
PHẦN 1: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP.....7
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp...............................7
1.2. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của doanh nghiệp.............................11
1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp..................................13
1.4. Tổ chức và hạch toán kế toán tại doanh nghiệp .....................................15
1.4.1. Chức năng...........................................................................................17
1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán trưởng và các kế toán viên..............................17
1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán....................................................18
1.4.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán............................19
1.4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán....................................20
1.4.6. Tổ chức hệ thống kế toán máy...........................................................20
1.5. Tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.....................................20
PHẤN 2: THỰC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ..................................................23
2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing ..............................23
2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong những năm gần
đây.......................................................................................................................23
2.1.2. Chính sách sản phẩm thị trường..........................................................25
2.1.3. Chính sách giá.....................................................................................25
2.1.4. Chính sách phân phối..........................................................................26
2.1.5. Chính sách xúc tiến bán.......................................................................28
2.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp
.............................................................................................................................29
2.2.1. Xác định nhu cầu nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cần dùng trong
năm kế hoạch.....................
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Quản lý Kinh doanh

 



!"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%
&#'() *+,-./ &$$$$$0
'$'$12345363738398:3;77<=2>?@33<A:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0
'$B$3<AC9D23E3983<AC9DF3;22>?@33<A:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''
'$G$H2IJKLC;M7N23O2PJQRS2>?@33<A:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'G
'$T$N23O2983U237@;FV7@;7U<?@33<A:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'W


 !"#$%
!"&'()"*
+!"&'#,-
.!"#/-
'$W$N23O24QXJI7F<3?@32>?@33<A:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BY
&ZB([\&]/^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BG
B$'633637<_J73D4Q:3`C982a7;2Fb7<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BG
!((0),12'134
56/
7)),1289+
 7)+
7)161#.
+7):;<%
B$B$a7;2PJQRSJM_9c7R<AJd2a2Dd?D2D7@?@33<A:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Be
=580400/&>0?@?'4'A
B*
Sinh viên: Ngô Thị Bình
Lớp: Quản trị kinh doanh 1 – Khóa 5
Báo cáo thực tập cơ sở ngành
báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang - Người đăng: Hat mua nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang 9 10 619