Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Bắc giang

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Quý
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 6 lần
\\\
Chuyên đề thực tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

------

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: NGUYỄN THỊ YẾN

MÃ SINH VIÊN

: 13112682

CHUYÊN NGÀNH

: QTKD-TM

LỚP

: 431A-PDT

Hà Nội, tháng 7 năm 2013
Nguyễn Thị Yến

Lớp 431A- PDT

Chuyên đề thực tập
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi:

- Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
- Viện Thương Mại và Kinh tế Quốc tế

Tên em là

: Nguyễn Thị Yến

Lớp

: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại

Khoá

: 12B

Hệ

: Chính Quy

Mã Sinh viên : 13112682
Trong thời gian thực tập theo quy định của nhà trường, em thực tập tại
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang em đã chọn đề tài “Giải pháp
thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc
Giang”
Em xin cam đoan chuyên đề thực tập này hoàn toàn do em tìm hiểu,
nghiên cứu và viết trong quá trình thực tập tại Công ty, không sao chép
chuyên đề thực tập các khoá trước. Nếu vi phạm, em xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm.

Sinh viên

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Lớp 431A- PDT

Chuyên đề thực tập

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA
DOANH NGHIỆP.........................................................................................2
1.1. Vai trò và nội dung của hoạt động xuất khẩu ở doanh nghiệp.........2
1.1.1. Khái niệm xuất khẩu.......................................................................2
1.1.2. Vai trò của xuất khẩu........................................................................3
1.1.2.1. Ở cấp độ vĩ mô.............................................................................3
1.1.2.2. Ở cấp độ vi mô.............................................................................5
1.1.3. Nội dung của hoạt động xuất khẩu..................................................6
1.1.3.1. Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất khẩu.................................6
1.1.3.2 Lập phương án kinh doanh...........................................................6
1.1.3.3. Tạo nguồn hàng xuất khẩu..........................................................7
1.1.3.4. Ký kết và thực hiện hợp đồng......................................................7
1.2. Các hình thức...
\\\
Chuyên đề thực tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ
--- ---
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG.
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN
SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ YẾN
MÃ SINH VIÊN : 13112682
CHUYÊN NGÀNH : QTKD-TM
LỚP : 431A-PDT
Hà Nội, tháng 7 năm 2013
Nguyễn Thị Yến Lớp 431A- PDT
Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Bắc giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Bắc giang - Người đăng: Nguyễn Ngọc Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Bắc giang 9 10 88