Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại EuroPlast tiếng

Được đăng lên bởi Ha Binnie
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
INTRODUCTION.....................................................................................................................2
1. General information and history of development of EuroPlast........................................4
1.1. General information of Europlast.................................................................................4
1.2. Developing history of EuroplastHistry.........................................................................5
1.3. Managerial Structure.....................................................................................................6
1.4. Strategic products...........................................................................................................6
1.4.1. Filler Master Batch..................................................................................................6
1.4.2. Filler Master Batch....................................................................................................7
1.4.3. White Master Batch.................................................................................................7
1.4.4. Color Master Batch....................................................................................................8
1.5. Markets............................................................................................................................9
1.5.1. Domestic market......................................................................................................9
1.5.2. Exporting market.....................................................................................................9
2. Import – export practices at Europlast Jsc.........................................................................9
2.1. Terminology & Definition..............................................................................................9
2.2. Importing practices at Europlast................................................................................10
2.2.1. Steps in importing process....................................................................................10
2.2.2. Supplier evaluation................................................................................................12
2.2.3. Steps in clearing importing procedure................................................................13
2.3. Exporting practices at Europlast................................................................................14
2.4. Evaluation on import-export...
INTRODUCTION.....................................................................................................................2
1. General information and history of development of EuroPlast........................................4
1.1. General information of Europlast.................................................................................4
1.2. Developing history of EuroplastHistry.........................................................................5
1.3. Managerial Structure.....................................................................................................6
1.4. Strategic products...........................................................................................................6
1.4.1. Filler Master Batch..................................................................................................6
1.4.2. Filler Master Batch....................................................................................................7
1.4.3. White Master Batch.................................................................................................7
1.4.4. Color Master Batch....................................................................................................8
1.5. Markets............................................................................................................................9
1.5.1. Domestic market......................................................................................................9
1.5.2. Exporting market.....................................................................................................9
2. Import – export practices at Europlast Jsc.........................................................................9
2.1. Terminology & Definition..............................................................................................9
2.2. Importing practices at Europlast................................................................................10
2.2.1. Steps in importing process....................................................................................10
2.2.2. Supplier evaluation................................................................................................12
2.2.3. Steps in clearing importing procedure................................................................13
2.3. Exporting practices at Europlast................................................................................14
2.4. Evaluation on import-export practices of Europlast.................................................16
2.4.1. Strength..................................................................................................................17
2.4.2. Weakness................................................................................................................18
2.5. Comparison with theory...............................................................................................18
3. Suggestion offered to improve the efficiency of Europlast in international trade.........18
3.1. Future goals and Development orientation........................................18
3.2. Suggestions..........................................................................................................19
3.2.1. Improve quality of human resource.....................................................................19
3.2.2. Selecting and negotiating suitable import/export contract conditions.................20
Conclusion................................................................................................................................21
Reference..................................................................................................................................22
1
Báo cáo thực tập tại EuroPlast tiếng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại EuroPlast tiếng - Người đăng: Ha Binnie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại EuroPlast tiếng 9 10 119