Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu quy trình sản xuất Snack gà nướng tại công ty liên doanh Phạm - ASSET

Được đăng lên bởi Pẹc Đợi
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO THỰC TẬP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH
SẢN XUẤT SNACK GÀ NƯỚNG
TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSET

Ngành:

CN SINH HỌC – THỰC PHẨM- MÔI TRƯỜNG

Chuyên ngành:

CN THỰC PHẨM

Giảng viên hướng dẫn : Ths. BÙI ĐỨC CHÍ THIỆN
Sinh viên thực hiện

: PHẠM MINH CHÂU

MSSV:

1151100476

Lớp:

11DTP04

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Quy trình sản xuất snack

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và Tên sinh viên thực tập: Phạm Minh Châu

Lớp: 11DTP04

Ngành: Công nghệ Sinh học Thực phẩm Môi trường
Niên khóa: 2011 - 2015
Đơn vị thực tập: Công ty liên doanh Phạm - Asset
Thời gian thực tập : Từ 11/05/2015 đến 23/05/2015
1. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Ý thức học tập:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Quan hệ, giao tiếp tại đơn vị:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Điểm đánh giá:
………………………………………………………………………
Tp.HCM, ngày….tháng….năm 2015
Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

SVTH: Phạm Minh Châu

trang 2

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Quy trình sản xuất snack

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM MÔI TRƯỜNG

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Họ và tên sinh viên:
PHẠM MINH CHÂU
MSSV: 1151100476
Lớp: 11DTP04
Chuyên ngành : Công nghệ Sinh học Thực phẩm và Môi trường
Đơn vị thực tập: Công ty liên doanh Phạm - Asset
Giáo viên hướng dẫn: Bùi Đức Chí Thiện
2. Nhận xét:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
BÁO CÁO THỰC TẬP
TÌM HIỂU QUY TRÌNH
SẢN XUẤT SNACK GÀ NƯỚNG
TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH PHẠM - ASSET
Ngành: CN SINH HỌC – THỰC PHẨM- MÔI TRƯỜNG
Chuyên ngành: CN THỰC PHẨM
Giảng viên hướng dẫn : Ths. BÙI ĐỨC CHÍ THIỆN
Sinh viên thực hiện : PHẠM MINH CHÂU
MSSV: 1151100476
Lớp: 11DTP04
TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu quy trình sản xuất Snack gà nướng tại công ty liên doanh Phạm - ASSET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu quy trình sản xuất Snack gà nướng tại công ty liên doanh Phạm - ASSET - Người đăng: Pẹc Đợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Tìm hiểu quy trình sản xuất Snack gà nướng tại công ty liên doanh Phạm - ASSET 9 10 807