Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty petec

Được đăng lên bởi dothithuylinh2011
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4367 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Cơ sở thực tập:

Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Sinh viên thực hiện
Lớp
Giáo viên Hướng dẫn

: Nguyễn Thị Châu
:QTKD33D
: Ths. Nguyễn Thị Kim Ánh

QUY NHƠN, 2013

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

KÍ HIỆU

NGHĨA

CP

Cổ phần

VNĐ

Việt Nam Đồng

UBND

Uỷ ban nhân dân

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

ĐKKD

Đăng ký kinh doanh

TP

Thành phố

VLXD

Vật liệu xây dựng

CTCP

Công ty cổ phần

TCNH

Tài chính ngắn hạn

TSNH

Tài sản ngắn hạn

KPT DH

Khoảng phải thu dài hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

BĐS

Bất động sản

TC DH

Tài chính dài hạn

TSDH

Tài sản dài hạn

NH

Ngắn hạn

DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU
Danh mục

Tên danh mục

Tran
g

Bảng 1.1

Các hàng hóa dịch vụ chủ yếu của công ty

5

Bảng 1.2

Kết quả tiêu thụ 1 số sản phẩm chủ yếu của công ty

9

Bảng 1.3

Cơ cấu lao động

10

Bảng 1.4

Bảng cân đối kế toán

11

Bảng 1.5

Phân tích chi phí của công ty trong 3 năm gần đây

14

Bảng 1.6

Năng suất lao động

15

Bảng 1.7

Ngân sách phải nộp nhà nước

15

Bảng 1.8

Tỷ suất lợi nhuận của công ty năm 2010-2012

16

Bảng 2.1

Phân tích ma trận SWOT .

18

Bảng 2.2

Tình hình tiêu thụ nước tinh khiết qua các năm

23

Bảng 2.3

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1080 chai PETEC

23

Bảng 2.4

Doanh thu tiêu thụ xăng dầu ở các thị trường qua các năm

25

Bảng 2.5

Doanh thu tiêu thụ xi măng ở các thị trường qua các năm

26

Bảng 2.6

Mục tiêu doanh số bán hàng và kết quả thực hiện

26

Bảng 2.7

Mức giá năm 2013 của một số loại xi măng công ty đang kinh doanh

28

Bảng 2.8

Chi phí đầu tư ban đầu

30

Bảng 2.9

Chi phí hao hụt

31

Bảng 2.10

Chi phí vận chuyển

32

Bảng 2.11

Dự kiến dự án thi công

32

Sơ đồ 1.1

Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

7

Sơ đồ 2.1

Hệ thống phân phối của công ty Petec Bình Định

18

Sơ đồ 2.2

Quy trình sản xuất nước uống tinh khiết của Công ty

21

Sơ đồ 2.3

Cơ cấu tổ chức sản xuất nước tinh khiết petec

22

Biểu đồ 1.1 Doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2010-2012

13

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn.Chính phủ tập
trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng
hợp lý. Nền kinh tế vẫn chịu suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu thị trương
tiếp tục suy giảm trên hầu hết các lĩnh vực, cung lớn hơn cầu, vì vậy sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt.
Trong bối cảnh đó, bên cạnh sự năng động trong công tác diều hành của
H...


----------------------
 !"
#$%&'()&*+,-./&01+'2. 3&3)4.'5.'
67.'879.&'()'7:. ,/;0<.'5'=;
>?+ ,@@
7AB879.C?./DE. ,'$F/;0<.'57G.'
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty petec - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty petec - Người đăng: dothithuylinh2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty petec 9 10 6