Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Hòa Te
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão
và các văn bản pháp luật có liên quan

Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, văn bản pháp luật quan trọng nhất về
phòng chống thiên tai, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa IX thông qua
ngày 8 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp
lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa X thông
qua ngày 24 tháng 8 năm 2000. Trong gần 20 năm kể từ ngày Pháp lệnh Phòng,
chống lụt, bão được ban hành, Pháp lệnh là công cụ pháp lý quan trọng đối với
quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Nhằm đánh giá kết quả thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão cũng
như các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
nhằm xác định những bất cập, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão nói riêng và
công tác phòng chống thiên tai nói chung, phục vụ cho việc xây dựng Dự án
Luật Phòng chống thiên tai và thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai đến năm 2020, theo Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã giao Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo việc tổng kết thực hiện pháp luật về phòng
chống thiên tai. Tổng Cục Thủy lợi đã có văn bản số 1027/BNN-TCTL ngày 4
tháng 5 năm 2011 hướng dẫn và chỉ đạo việc tổng kết thực hiện Pháp lệnh
Phòng, chống lụt, bão.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được báo cáo của 25
tỉnh/thành phố, đơn vị và đã tổ chức hội nghị Tổng kết ngày 26/12/2011. Trên
cơ sở các báo cáo và kết quả thảo luận tại hội nghị tổng kết, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn xin báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng về công tác phòng,
chống lụt, bão như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, tuân
thủ các qui định của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão và các văn bản pháp luật
liên quan, căn cứ điều kiện tự nhiên, xã hội và những dạng thiên tai thường
xuyên tác động; kinh nghiệm tổ chức phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu
quả, các cấp, các ngành đã xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội có xét đến tác động của thiên tai và xây dựng kế hoạch hành động về phòng,
chống thiên tai. Hàng năm các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đều xây
dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cụ thể đối vớ...
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012
BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão
và các văn bản pháp luật có liên quan
Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, văn bản pháp luật quan trọng nhất về
phòng chống thiên tai, được Ủy ban Thường v Quốc hội Khóa IX thông qua
ngày 8 tháng 3 năm 1993 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một s điều của Pháp
lệnh Phòng, chống lụt, bão đã đượcy ban Thường vụ Quốc hội Khóa X thông
qua ngày 24 tháng 8 năm 2000. Trong gần 20 năm kể từ ngày Pháp lệnh Phòng,
chống lụt, bão được ban hành, Pháp lệnh công cụ pháp quan trọng đối với
quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Nhằm đánh giá kết quả thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão cũng
như các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
nhằm xác định những bất cập, hạn chế, tồn tại nguyên nhân, đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão nói riêng
công tác phòng chống thiên tai nói chung, phục vụ cho việc xây dựng Dự án
Luật Phòng chống thiên tai và thực hiện Chiến lược phòng, chống giảm nhẹ
thiên tai đến năm 2020, theo Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã giao Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo việc tổng kết thực hiện pháp luật về phòng
chống thiên tai. Tổng Cục Thủy lợi đã văn bản số 1027/BNN-TCTL ngày 4
tháng 5 năm 2011 hướng dẫn chỉ đạo việc tổng kết thực hiện Pháp lệnh
Phòng, chống lụt, bão.
Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã nhận được báo cáo của 25
tỉnh/thành phố, đơn vị đã tổ chức hội nghị Tổng kết ngày 26/12/2011. Trên
sở các báo cáo kết quả thảo luận tại hội nghị tổng kết, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn xin báo cáo kiến nghị với Thủ tướng về công tác phòng,
chống lụt, bão như sau:
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Hòa Te
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 491