Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi huantran1303
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển của các ngành công nghệ hiện nay, các dây truyền sản xuất
ngày càng hiện đại. Đứng đầu phải kể đến sự phát triển vƣợt bậc của ngành Cơ điện
tử. Nhiều thiết bị máy móc hiện đại và công nghệ mới đƣợc ứng dụng vào sản xuất.
Để đáp ứng điều đó thì những ngƣời học và công tác trong các ngành kỹ thuật nói
chung và ngành Cơ điện tử nói riêng luôn phải học hỏi, tiếp cận với những công
nghệ mới.Những công nghệ có thể tăng năng suất và giảm thiểu chi phí khi sản xuất
sản phẩm, từ đó tạo ra năng suất lao động lớn hơn,phát triển công ty vững
mạnh,thúc đẩy đất nƣớc và xã hội phát triển hơn.
Đối với sinh viên chúng em, ngoài những kiến thức chuyên ngành đƣợc học trên
trƣờng lớp thì việc tiếp xúc và trải nghiệm thực tế là việc vô cùng quan trọng. Chính
vì lẽ đó mà nhà trƣờng đã tạo điều kiện cho chúng em đƣợc tìm hiểu thực tế qua
những đợt thực tập, thực tế tại các nhà máy,các công ty.Thông qua việc đi thực tập
chúng em nắm vững hơn về chuyên ngành đang theo học tại trƣờng,có điều kiện tìm
hiểu và trải nghiệm khoa học kỹ thuật sâu sắc và thực tế hơn, bƣớc đầu làm quen
với môi trƣờng làm việc mới, quen với tác phong sản xuất công nghiệp. Đó là
những bài học cần phải có khi sắp ra trƣờng,để từ đó nhanh chóng làm quen,nắm
bắt và phát triển công việc một cách thuận lợi và tốt đẹp nhất.
Qua đợt thực tập em đã hiểu nhiều hơn và sâu hơn về máy móc và trang thiết bị
đƣợc tìm hiểu trên trƣờng lớp.Em đã bƣớc đầu làm quen đƣợc với môi trƣờng công
ty và nhà máy.Em cũng đã đúc rút đƣợc một số kinh nghiệm trong công việc.
Những gì đã làm và trải nghiệm đƣợc trong đợt thực tập em xin trình bày qua bài
báo cáo này.
Do thời gian có hạn và lƣợng kiến thức nắm đƣợc có phần hạn chế nên bài báo
cáo của em khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý từ phía
các thầy cô để bài báo cáo của em đƣợc hoàn thiện hơn!!!

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: TRẦN VĂN HUÂN

2

LỜI CẢM ƠN
Đề hoàn thành bài báo cáo này, dựa trên sự hiểu biết của bản thân em, nhƣng
không thể thiếu sự hỗ trợ của các thầy cô, các cô chú tại đơn vị thực tập, em xin bày
tỏ lòng biết ơn:
-

Các thầy cô Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là thầy cô
Khoa Cơ khí-Điện-Điện tử đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững
chắc về chuyên ngành Cơ điện tử và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

-

Các giảng viên trong Khoa Cơ khí,đặc biệt là thầy Nguyễn Anh Tú đã
phân công, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để em hoàn thành tốt kỳ thực tập
thiết thực và hữu ích.

-

Ban giám đốc, các kỹ sƣ...
1
Báo cáo thc tp tt nghip SVTH: TRẦN VĂN HUÂN
LI M ĐẦU
Vi s phát trin ca các ngành công ngh hin nay, các dây truyn sn xut
ngày càng hiện đại. Đứng đầu phi k đến s phát triển vƣợt bc ca ngành đin
t. Nhiu thiết b máy móc hiện đại và công ngh mi đƣợc ng dng vào sn xut.
Để đáp ứng điều đó thì những ngƣi hc và công tác trong các ngành k thut nói
chung và ngành Cơ điện t nói riêng luôn phi hc hi, tiếp cn vi nhng công
ngh mi.Nhng công ngh có th tăng năng sut và gim thiu chi phí khi sn xut
sn phm, t đó tạo ra năng suất lao động lớn hơn,phát trin công ty vng
mạnh,thúc đẩy đất nƣớc và xã hi phát triển hơn.
Đối vi sinh viên chúng em, ngoài nhng kiến thức chuyên ngành đƣợc hc trên
trƣờng lp thì vic tiếp xúc và tri nghim thc tế là vic vô cùng quan trng. Chính
vì l đó mà nhà trƣờng đã tạo điều kiện cho chúng em đƣợc tìm hiu thc tế qua
những đợt thc tp, thc tế ti các nhà máy,các công ty.Thông qua vic đi thc tp
chúng em nm vững hơn về chuyên ngành đang theo học tại trƣờng,có điều kin tìm
hiu và tri nghim khoa hc k thut sâu sc và thc tế hơn, bƣớc đu làm quen
với môi trƣờng làm vic mi, quen vi tác phong sn xut công nghip. Đó là
nhng bài hc cn phi có khi sắp ra trƣng t đó nhanh chóng làm quen,nắm
bt và phát trin công vic mt cách thun li và tốt đẹp nht.
Qua đt thc tập em đã hiểu nhiu hơn và sâu hơn v y móc và trang thiết b
đƣợc tìm hiểu trên trƣng lp.Em đã bƣớc đầu làm quen đƣợc với môi trƣờng công
ty và nhà máy.Em cũng đã đúc rút đƣc mt s kinh nghim trong công vic.
Nhng gì đã làm và trải nghiệm đƣợc trong đt thc tp em xin trình bày qua bài
báo cáo này.
Do thi gian có hạn và lƣợng kiến thc nắm đƣc có phn hn chế nên bài báo
cáo ca em khó tránh khi nhng sai sót. Em rt mong nhận đƣợc s góp ý t phía
các thầy cô để bài báo cáo của em đƣợc hoàn thiện hơn!!!
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: huantran1303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 135