Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi congta-bg-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Trêng §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi

CH¦¥NG 1
GIíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC

1. Th«ng tin chung
1.1. Tªn c«ng ty vµ trô së
 Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC
 Tªn tiÕng anh: HVC Technology and investment joint stock company
 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0104606490.
 Trô së chÝnh: Sè 295B - Quan Nh©n - Nh©n ChÝnh - Thanh Xu©n - Hµ Néi.
 Sè ®iÖn tho¹i: 04 3540 2246
 Sè fax: 04 3540 2247.
 Vèn ®iÒu lÖ hiÖn nay: 10.000.000.000 § ( Mêi tû ®ång)
 Chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng: Sè 504 NguyÔn BØnh Khiªm - Ng« QuyÒn - TP H¶i Phßng
 Sè ®iÖn tho¹i: 0313731986
 Website: 
 Email: info@hvcjvc.vn
1.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh

C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn kinh doanh thiÕt
bÞ c«ng nghÖ tõ n¨m 2006. §Õn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn mäi mÆt vµ ®ang ho¹t ®éng
trong nh÷ng lÜnh vùc sau:
NhËp khÈu cung cÊp l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ xö lý níc nh: thiÕt bÞ bÓ b¬i, thiÕt bÞ xö lý
níc th¶i, thiÕt bÞ xö lý níc cÊp, thiÕt bÞ x«ng h¬i spa;
ThiÕt kÕ vµ t vÊn c«ng nghÖ xö lý níc vµ chuyÓn giao;
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp vµ kü thuËt. Gi¸m s¸t thi c«ng c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp;
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng s¾t vµ ®êng bé;
Ho¹t ®éng th¨m dß ®Þa chÊt, nguån níc;
DÞch vô t vÊn kü thuËt bao gåm: ChuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n liªn quan ®Õn kü
thuËt ®iÖn, ®iÖn tö. kü thuËt khai kho¸ng, kü thuËt ho¸ häc, kü thuËt dîc häc, kü
thuËt c«ng nghiÖp, kü thuËt an toµn, kü thuËt qu¶n lý nhµ níc;
T vÊn thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn;
Trang trÝ néi ngo¹i thÊt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh;
GVHD: TrÇn Quang Huy
Sinh viªn: T¹ V¨n C«ng

[1]

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Trêng §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi

T vÊn cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ s©n trît b¨ng nghÖ thuËt vµ s©n trît b¨ng nh©n t¹o;
§¹i diÖn th¬ng m¹i cho c¸c h·ng s¶n xuÊt vÒ thiÕt bÞ an ninh, thiÕt bÞ vÖ tinh;
XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ hãa chÊt phôc vô viÖc xö lý níc vµ m«i trêng;
Bu«n b¸n n«ng l©m nguyªn liÖu, thuû s¶n, l¬ng thùc;
NhËp khÈu bu«n b¸n c¸c lo¹i m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y tÝch ®iÖn;
NhËp khÈu cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y;
M«i giíi th¬ng m¹i, nhËp khÈu uû th¸c vµ kinh doanh vËn t¶i.
1.3. S¬ ®å bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

CÁC P.GIÁM ĐỐC

P.KẾ TOÁN,

P.KINH DOANH

P.TRIỂN KHAI DỰ

P.KỸ THUẬT, CÔNG

ÁN

NGHỆ

HÀNH CHÍNH

CÁC ĐẠI LÝ, CN

CÁC TỔ ĐỘI THI
CÔNG,XƯỞNG

GING

NHÓM NGHIÊN
CỨU, Pt

NHÓM THIẾT KẾ
CÔNG NGHỆ

...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc C«ng NghiÖp Hµ Néi
CH¦¥NG 1
GIíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC
1. Th«ng tin chung
1.1. Tªn c«ng ty vµ trô së
Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC
Tªn tiÕng anh: HVC Technology and investment joint stock company
GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0104606490.
Trô së chÝnh: Sè 295B - Quan Nh©n - Nh©n ChÝnh - Thanh Xu©n - Hµ Néi.
Sè ®iÖn tho¹i: 04 3540 2246
Sè fax: 04 3540 2247.
Vèn ®iÒu lÖ hiÖn nay: 10.000.000.000 § ( Mêi tû ®ång)
Chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng: Sè 504 NguyÔn nh Khm - Ng« Qun - TP H¶i Phßng
Sè ®iÖn tho¹i: 0313731986
Website: www.hvcjsc.vn
Email: info@hvcjvc.vn
1.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh
C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ c«ng nghÖ HVC ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn kinh doanh thiÕt
c«ng nghÖ n¨m 2006. §Õn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn mäi t ®ang ho¹t ®éng
trong nh÷ng lÜnh vùc sau:
NhËp khÈu cung cÊp l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ xö lý níc nh: thiÕt bÞ bÓ b¬i, thiÕt bÞ xö lý
níc th¶i, thiÕt bÞ xö lý níc cÊp, thiÕt bÞ x«ng h¬i spa;
ThiÕt kÕ vµ t vÊn c«ng nghÖ xö lý níc vµ chuyÓn giao;
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp vµ kü thuËt. Gi¸m s¸t thi c«ng c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp;
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng s¾t vµ ®êng bé;
Ho¹t ®éng th¨m dß ®Þa chÊt, nguån níc;
DÞch vô t vÊn kü thuËt bao gåm: ChuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n liªn quan ®Õn kü
thuËt ®iÖn, ®iÖn tö. kü thuËt khai kho¸ng, kü thuËt ho¸ häc, kü thuËt dîc häc, kü
thuËt c«ng nghiÖp, kü thuËt an toµn, kü thuËt qu¶n lý nhµ níc;
T vÊn thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn;
Trang trÝ néi ngo¹i thÊt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh;
GVHD: TrÇn Quang Huy [1]
Sinh viªn: T¹ V¨n C«ng
báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: congta-bg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 676