Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA ĐỊA LÝ - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

HỒ THANH HẢI

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đơn vị thực tập: Trung tâm công nghệ thông tin
thuộc Sở tài nguyên môi trưởng tỉnh Nghệ An

ĐỀ TÀI:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM
NGHIỆP HUYỆN DIỄN CHÂU - TỈNH NGHỆ AN

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Vinh, tháng 5 năm 2016
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA ĐỊA LÝ - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM
NGHIỆP Ở HUYỆN DIỄN CHÂU - TỈNH NGHỆ AN

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Đông
Họ và tên sinh viên: Hồ Thanh Hải
Lớp quản lý:
53K1
Ngành: QLTN&MT
Mã số sinh viên:
1253072195

Vinh, tháng 5 năm 2016
2

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I: MỞ ĐẦU........................................................................................
1.1. Lí do chọn đề tài.......................................................................................
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu...............................................................................
1.4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................
PHẦN II: NỘI DUNG...................................................................................
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN - SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN....................
1.1. Quá trình hình thành và phát triển............................................................
1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................
1.3. Chức năng.................................................................................................
1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn............................................................................
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP
HUYỆN DIỄN CHÂU - TỈNH NGHỆ AN..................................................
2.1. Một số vấn đề về sử dụng đất lâm nghiệp................................................
2.1.1. Khái quát về đất lâm nghiệp..................................................................
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất lâm nghiệp.....................
2.2. Khái quát về huyện Diễn Châu..............................................................
2.2.1. Điều kiện tự nhiên...............................................................................
2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội............
1




 !"#!

 
$%
&'()*+,
#!#(-+.#
%,/
!"#$%&'()
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 9 10 134