Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Ngọc Mai Đinh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1
toán

Khoa Kế toán – Kiểm

MỤC LỤC
Danh

mục

chữ

viết

tắt……………………………………......3
Danh

mục

bảng

biểu,

sơ

đồ………………………………….4
Lời nói đầu…………………………………………………...5
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
QUẢN LÝ SXKD, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH THÀNH TRUNG……………………………………………………7
1.1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thành
Trung………………………………………………………………………….
7
1.2-Tổ chức hoạt động SXKD, tổ chức công tác quản lý tại công ty
TNHH Thành Trung…………………………………………………………7
1.3-Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thành Trung...13
1.3.1- Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………...13
1.3.2- Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán…………………………15
1.3.3- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản………………………..18
1.3.4- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán………………………...19
CHƯƠNG 2: CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỔ
CHỨC VẬN DỤNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
THÀNH TRUNG…………………………………………………………...22
2.1- Các văn bản quy phạm pháp luật vận dụng và hạch toán tại
công ty TNHH Thành Trung……………………………………………….22
2.1.1-Hoạt động thu, chi, thanh toán………………………………..22
2.1.2-Hoạt động đầu tư, sử dụng , thanh lý, nhượng bán TSCĐ……23

Đinh Ngọc Mai KT1- K3

Báo cáo thực tập cơ sở ngành

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2
toán

Khoa Kế toán – Kiểm

2.1.3-Hoạt động mua bán, sử dụng dự trữ vật tư hàng hoá…………32
2.1.4-Hoạt động quản lý lao động,tiền lương và các khoản trích theo
lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp) trong công ty……………..33
2.1.5-Kế toán và quản lý chi phí giá thành trong công ty…………...34
2.1.6-Kế toán và quản lý bán hàng, cung cấp dịch vụ………………34
2.1.7-Kế toán và quản lý tài chính trong công ty…………………...35
2.1.8-Kế toán thuế và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước...35
2.2 Kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo
lương(BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN)……………………………………..37
2.2.1- Chứng từ sử dụng……………………………………………37
2.2.2- TK sử dụng…………………………………………………..37
2.2.3- Phương pháp kế toán………………………………………...38
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH
TRUNG……………………………………………………………………...57
3.1-

Ưu

điểm…………………………………………………….57
3.1.1- Về bộ máy kế toán……………………………………………57
3.1.2- Về TK kế toán………………………………………………..58
3.1.3- Về hệ thống chứng từ kế toán………………………………..58
3.1.4- Về hệ thống sổ sách kế toán………………………………….59
3.2-

Hạn

chế

cần

khắc

phục…………………………………….59
3.2.1- Về bộ máy kế toán……………………………………………59
3.2.2- Về hệ thống chứng từ………………………………………...60
3.2.2- Về công tác tiề...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm
toán
MỤC LỤC
Danh mục chữ viết
tắt……………………………………......3
Danh mục bảng biểu,
đồ………………………………….4
Lời nói đầu…………………………………………………...5
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
QUẢN SXKD, T CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH THÀNH TRUNG……………………………………………………7
1.1-Quá trình nh thành và phát triển của công ty TNHH Thành
Trung………………………………………………………………………….
7
1.2-Tổ chức hoạt động SXKD, tổ chức công tác quản lý tại công ty
TNHH Thành Trung…………………………………………………………7
1.3-Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thành Trung...13
1.3.1- Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………...13
1.3.2- Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán…………………………15
1.3.3- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản………………………..18
1.3.4- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán………………………...19
CHƯƠNG 2: CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỔ
CHỨC VẬN DỤNG CHỨNG T KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
THÀNH TRUNG…………………………………………………………...22
2.1- Các văn bản quy phạm pháp luật vận dụng và hạch toán tại
công ty TNHH Thành Trung……………………………………………….22
2.1.1-Hoạt động thu, chi, thanh toán………………………………..22
2.1.2-Hoạt động đầu tư, sử dụng , thanh lý, nhượng bán TSCĐ……23
Đinh Ngọc Mai KT1- K3 Báo cáo thực tập cơ sở ngành
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Ngọc Mai Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán 9 10 605