Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng tại công ty cổ phần

Được đăng lên bởi Ngô Thủy HD
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4060 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp
sản xuất nào không quan tâm đến vấn đề hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá sản
xuất ra. Chỉ có tiêu thụ khi đó giá trị sử dụng của hàng hoá mới được thực hiện,
lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thực hiện quản lý
tốt hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp chi
phí đã chi ra trong quá trình sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo quá trình tái sản xuất
giản đơn và thực hiện giá trị của lao động thặng dư - thu lợi nhuận quyết định
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Là công cụ quan trọng và hiệu lực nhất để quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng phải không
ngừng được hoàn thiện.
Chuyển đổi thành Công ty - có tư cánh pháp nhân - từ năm 1992, trong
điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng
ngành, để tồn tại và phát triển Công ty Bút Bi Thiên Long đã sớm tiếp cận
với những quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản
xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu
thụ... Song song với những điều đó bộ phận kế toán của Công ty cũng
từng bước phát triển, hoàn thiện theo bề dày thời gian cũng như những
biến đổi mới của hệ thống kế toán Việt Nam.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Bút Bi Thiên Long, em đã đi sâu
nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
của Công ty với đề tài:
" Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty
TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Long"
Mục tiêu của bản chuyên đề là vận dụng lý luận về kế toán tiêu thụ hàng
hoá và xác định kết quả vào nghiên cứu thực tiễn ở Công ty Bút Bi Thiên Long,
từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa
công tác kế toán tại Công ty.
1

Đề tài được trình bày với kết cấu gồm ba phần chính:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác
định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Tình hình thực tế về công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định
kết quả ở Chi nhánh Công ty Bút Bi Thiên Long- Hà Nội
ChươngIII: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng
hoá và xác định kết quả ở Công ty Bút Bi Thiên Long.
Đề tài được nghiên cứu và triển khai theo một hệ thống lôgíc. Với ý
tưởng, phần I nhằm đưa ra cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ hàng
hoá và xác định kết quả, là căn cứ để so sánh đối chiếu với phần II, để từ đó có
những nhận xét biện c...
LỜI MỞ ĐẦU
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp
sản xuất nào không quan tâm đến vấn đề hàng h tiêu thụ hàng hoá sản
xuất ra. Chỉ có tiêu thụ khi đó giá trị sử dụng của hàng hoá mới được thực hiện,
lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. thực hiện quản
tốt hàng h tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mới điều kiện đắp chi
phí đã chi ra trong q trình sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo quá trình tái sản xuất
giản đơn thực hiện giá trị của lao động thặng - thu lợi nhuận quyết định
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
công cụ quan trọng và hiệu lực nhất để quản hoạt động sản xuất
kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng phải không
ngừng được hoàn thiện.
Chuyển đổi thành Công ty - có tư cánh pháp nhân - từ năm 1992, trong
điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng
ngành, để tồn tại và phát triển Công ty Bút Bi Thiên Long đã sớm tiếp cận
với những quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản
xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu
thụ... Song song với những điều đó bộ phận kế toán của Công ty cũng
từng bước phát triển, hoàn thiện theo bề dày thời gian cũng như những
biến đổi mới của hệ thống kế toán Việt Nam.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Bút Bi Thiên Long, em đã đi sâu
nghiên cứu v công tác t chức kế toán tiêu thụ hàng h và xác định kết quả
của Công ty với đề tài:
" Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty
TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Long"
Mục tiêu của bản chuyên đề vận dụng luận về kế toán tiêu thụ hàng
hoá xác định kết quả vào nghiên cứu thực tiễn Công ty Bút Bi Thiên Long,
từ đó phân ch những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa
công tác kế toán tại Công ty.
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng tại công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng tại công ty cổ phần - Người đăng: Ngô Thủy HD
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng tại công ty cổ phần 9 10 773