Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Thăng Long

Được đăng lên bởi Quang Canh Do
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 10007 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

MỤC LỤC
MỤC LỤC ..............................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ...................................................1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................3
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
BƯU ĐIỆN THĂNG LONG...................................................................................4
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................18
PHỤ LỤC 1. Mẫu phiếu điều tra........................................................................19
PHỤ LỤC 2. Danh sách nhân viên trả lời điều tra phỏng vấn.........................23

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
TÊN BẢNG
Bảng 1
Bảng 2
Bảng 3
Bảng 4
Sơ đồ 1

NỘI DUNG
Danh sách phòng ban tại PTI
Thăng Long.
Danh sách bảo hiểm gốc.
Danh sách các hoạt động đầu tư.
Thống kê sơ bộ về trang thiết bị.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
PTI Thăng Long.

SINH VIÊN : NGUYỄN DUY NAM-K44S3-08D190191TRANG 1

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT
TMĐT
HTTT
DN
PM
CNTT
P.
CP
NV
XD KHSXKD
BHHH
ĐKĐK
CBNV
TL
BHXCG
BHCN
BHTSKT
TCKT
TCT
KQCV

GIẢI NGHĨA
Thương mại điên tử
Hệ thống thông tin
Doanh nghiệp
Phần mềm
công nghệ thông tin
phòng
Cổ phần
Nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
Bảo hiểm hàng hóa
Điều kiện đăng ký
Cán bộ nhân viên
Thăng long
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Tài chính kế toán
Tổng công ty
Kết quả công việc

SINH VIÊN : NGUYỄN DUY NAM-K44S3-08D190191TRANG 2

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một sự kiện quan trong trong suốt quá trình học tập, nó giúp
cho sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với các vấn đề thực tế bên ngoài so với lý
thuyết đã học.
Vì vậy với những kiến thức đã học, em muốn vận dụng kiến thức đó để tiến hành
phân tích, đánh giá các lĩnh vực hoạt động thực tiễn cơ bản của doanh nghiệp và củng
cố lại những kiến thức đã học, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
Do đó để thuận lợi hơn cho công việc thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp của
mình, em đã lựa chọn cho mình cơ sở thực tập là Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện
Thăng Long. Tại đây được sự giúp đỡ của ban Gi...
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
MỤC LỤC
M C L C ..............................................................................................................1
DANH M C B NG BI U, S , HÌNH V Ơ ĐỒ ...................................................1
DANH M C T VI T T T ..................................................................................2
L I M U ĐẦ ........................................................................................................3
PH N I: GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N B O HI M
B U I N TH NG LONGƯ Đ Ă ...................................................................................4
TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................18
PH L C 1. M u phi u i u tra ế đ ........................................................................19
PH L C 2. Danh sách nhân viên tr l i i u tra ph ng v n. đ ........................23
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
TÊN BẢNG NỘI DUNG
Bảng 1 Danh sách phòng ban tại PTI
Thăng Long.
Bảng 2 Danh sách bảo hiểm gốc.
Bảng 3 Danh sách các hoạt động đầu tư.
Bảng 4 Thống kê sơ bộ về trang thiết bị.
Sơ đồ 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
PTI Thăng Long.
SINH VIÊN : NGUYỄN DUY NAM-K44S3-08D190191TRANG 1
báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Thăng Long - Người đăng: Quang Canh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Thăng Long 9 10 990