Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập về công tác văn thư

Được đăng lên bởi phongnoivu-dian
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2957 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
2
Nhận

xét

của

cơ

quan

thực

tập

4
Nhận

xét

của

giảng

viên

hướng

dẫn

thực

tập

5
PHẦN I: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
1.

Khái

quát

chung

về

Ủy

ban

nhân

dân

thị

xã

Dĩ

An

6..........................................................
1.1.Lịch

sử

hình

thành

và

phát

triển

của

thị

xã

Dĩ

An

6
1.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND thị xã Dĩ An
7
2. Quản trị hành chính văn phòng...............
......................................................................11
2.1.Tình

hình

chung

của

Văn

phòng

HĐND-UBND

thị

xã

Dĩ

An

11
2.2.Tình hình một số nghiệp vụ công tác văn phòng
20
2.3.Nhận

xét

và

đề

xuất

ý

kiến

30
3. Công tác văn thư
32
3.1.Tổ

chức

cán

bộ

văn

32

1

GVHD: Th.S Đỗ Văn Học

thư

của

Văn

phòng

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1

3.2.Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư đã được ban hành
33
3.3.Tình

hình

thực

hình

trang

hiện

các

nghiệp

vụ

của

công

tác

văn

thư

trong

công

tác

văn

thư

34
3.4.Tình

thiết

bị

sử

dụng

45
3.5.Nhận

xét

chung

47
PHẦN II: TRỰC TIẾP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NGHIỆP VỤ
1. Nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng
52
2. Nghiệp vụ văn thư
53
PHẦN III: PHỤ LỤC
KẾT

LUẬN
96

LỜI MỞ ĐẦU
Người xưa từng có câu: “Trăm hay không bằng tay quen” , điều đó quả không sai,
vì trong mỗi sự học hỏi, tiếp thu đều cần lý thuyết làm tiền đề và phải thực hành để biết
được rằng việc tiếp thu lý thuyết có thật sự hiệu quả đối với chúng ta. Nếu chỉ học bằng lý
thuyết suông thì sẽ không có được những kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời đại hội nhập
và phát triển mạnh mẽ như ngày nay thì việc đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn gắn
liền với lí thuyết lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết, việc học luôn phải đi đôi với

2

GVHD: Th.S Đỗ Văn Học

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1

thực hành. Điều đó cũng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Học với hành phải
đi đôi, học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”.
Nhận thức được những giá trị của việc thực hành trong học tập mà Bộ môn Lưu trữ học và
Quản trị Văn phòng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.
Hồ Chí Minh) đã tổ chức đợt thực tập chuyên ngành 1 về Quản trị văn phòng và Công tác
văn thư cho sinh viên. Đây chính là thời gian để sinh viên có điều kiện cọ sát với thực tế,
đem những kiến thức đã được đào tạo và học tập ra áp dụng vào t...
TRƯỜNG ĐHKHXH&NV BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
2
Nhận xét của quan thực tập
4
Nhận xét của giảng viên hướng dẫn thực tập
5
PHẦN I: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
1. Khái quát chung về Ủy ban nhân dân thị An
6..........................................................
1.1.Lịch sử hình thành phát triển của thị An
6
1.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của UBND thị An
7
2. Quản trị hành chính văn phòng...............
......................................................................11
2.1.Tình hình chung của Văn phòng ND-UBND thị An
11
2.2.Tình hình một số nghiệp vụ công tác văn phòng
20
2.3.Nhận xét đề xuất ý kiến
30
3. Công tác văn thư
32
3.1.Tổ chức cán bộ văn t của Văn phòng
32
1
GVHD: Th.S Đỗ Văn Học
Báo cáo thực tập về công tác văn thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập về công tác văn thư - Người đăng: phongnoivu-dian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Báo cáo thực tập về công tác văn thư 9 10 79