Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập về kế toán và xác định kết quả bán hàng

Được đăng lên bởi cuongletter
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................1
CHƯƠNG I....................................................................................................2
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG..............................................................................2
1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA
CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG................................................................2
CHƯƠNG II.................................................................................................34
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG
.........................................................................................................................34

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA.............................34
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH......................................................34
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP .........................34
CHƯƠNG III...............................................................................................92
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC ANH.................................................................................................92
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC ANH.................................................................................................92
KẾT LUẬN..................................................................................................95

2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ
trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo
trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn
được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh
nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến
kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp
chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định
đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên
cạnh các biện pháp quản lý ch...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
1
Báo cáo thực tập về kế toán và xác định kết quả bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập về kế toán và xác định kết quả bán hàng - Người đăng: cuongletter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Báo cáo thực tập về kế toán và xác định kết quả bán hàng 9 10 221