Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH NGHỀ MUỐI 20202030

Được đăng lên bởi hadung1st
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI

BÁO CÁO TÓM TẮT
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MUỐI
ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Cơ quan quản lý dự án

Tư vấn lập quy hoạch

Cục Chế biến nông lâm
thủy sản
và nghề muối

Trung tâm Quy hoạch và
Phát triển nông thôn II

0

Hà Nội, năm 2014

1

MỞ ĐẦU
I. Sự cần thiết phải lập quy hoạch
Việt Nam là một trong nhiều nước sẽ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
và nước biển dâng. Môi trường thế giới cảnh báo khi mực nước biển tăng 1m thì
5% diện tích đất Việt Nam bị ngập, làm 11% dân số bị ảnh hưởng, GDP có thể
giảm 10% và các vùng sản xuất muối cũng bị ảnh hưởng.
Nước ta có trên 3.000 km bờ biển với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, nhiều
vùng có thời tiết khí hậu thuận lợi cho sản xuất muối, hơn nữa nghề muối có
truyền thống từ lâu đời, diêm dân cần cù, chăm chỉ và có nhiều kinh nghiệm
trong sản xuất muối.
Để thúc đẩy phát triển ngành muối, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương
đã có nhiều chủ trương và ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát
triển sản xuất muối theo hướng công nghiệp, hiện đại, nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, hạ giá thành để mặt hàng muối có thể cạnh tranh, đáp ứng thời
kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, giúp người làm muối có cuộc sống ổn định và tăng
thu nhập.
Năm 2012 diện tích sản xuất muối cả nước có 14.490,8 ha (trong đó sản
xuất theo phương pháp thủ công vẫn chiếm diện tích lớn 11.049,3 ha). Sản
lượng muối bình quân trong 5 năm gần đây đạt 886.977 tấn/năm, lao động tham
gia sản xuất muối có 73.882 lao động.
Tuy nhiên hiện nay cơ sở hạ tầng đồng muối đang bị xuống cấp nghiêm
trọng chưa được chú trọng đầu tư; sản xuất muối chủ yếu vẫn theo phương pháp
thủ công nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, thị trường tiêu thụ hẹp…làm
cho giá thành cao, hiệu quả sản xuất thấp, thu nhập và đời sống phần lớn bộ
phận diêm dân gặp nhiều khó khăn.
Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc “Quy hoạch phát triển sản xuất muối
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là cần thiết nhằm đẩy mạnh sản
xuất muối phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập, tạo điều kiện cho ngành
muối phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân sinh, cung
cấp nguyên liệu cho công nghiệp và tiến tới xuất khẩu, đời sống của diêm dân
được nâng cao.
II. Căn cứ pháp lý lập dự án
Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ch...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
BÁO CÁO TÓM TẮT
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MUỐI
ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Cơ quan quản lý dự án Tư vấn lập quy hoạch
Cục Chế biến nông lâm
thủy sản
và nghề muối
Trung tâm Quy hoạch và
Phát triển nông thôn II
0
BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH NGHỀ MUỐI 20202030 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH NGHỀ MUỐI 20202030 - Người đăng: hadung1st
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH NGHỀ MUỐI 20202030 9 10 336