Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tóm tắt

Được đăng lên bởi trandai1983
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGÔ TÔN THANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN,
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2012

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH

Phản biện 1: PGS. TS. Bùi Quang Bình
Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn
tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 05
tháng 01 năm 2013

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu
sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, không có đất đai là không
có bất kỳ một ngành sản xuất nào, không có quá trình lao động nào
diễn ra và không có sự tồn tại của xã hội loài người. Không những
vậy, đất đai còn có vai trò rất quan trọng đi đôi với sự phát triển của
xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn
trong khi đất đai lại có hạn điều đó đã làm cho quan hệ giữa người
với người và với đất đai ngày càng trở nên phức tạp. Điều này đòi hỏi
Nhà nước phải có những chính sách QLĐĐ thích hợp để việc SDĐ đạt
hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.
Trong thời kỳ đổi mới vừa qua, Việt Nam đã có nhiều thay đổi
trong QLNN về đất đai. Luật Đất đai ban hành lần đầu tiên năm 1987,
đến nay đã qua 2 lần sửa đổi (1998, 2001) và 2 lần ban hành luật mới
(1993, 2003). Tuy nhiên, đến nay tình hình diễn biến quan hệ về đất
đai xuất hiện những vấn đề mới và phức tạp, về lý luận cũng như thực
tiễn của công tác QLNN về đất đai vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, việc
nghiên cứu thực tiễn quá trình thi hành luật để từ đó có những đề xuất
sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp hơn với những yêu cầu mới là hết
sức cần thiết.
Để đánh giá công tác QLNN về đất đai trong quá trình phát triển
KT-XH và đô thị hoá của thị xã An Nhơn giai đoạn từ 2007 đến năm
2011, cần nghiên cứu thực trạng của nó để thấy được những kết quả đạt
được, những mặt còn tồn tại trong công tác QLNN về đất đai của thị xã,
từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục phù hợp nhằm khai thác sử
dụng nguồn lực đất đai có hiệu quả hơn. Đó là những nội dung cần
được nghiên cứu và đây cũng là những vấn đề mang tính cấp thiết hiện

2
nay. Nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề
tài “Hoàn thiện cô...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGÔ N THANH
HOÀN THIN NG TÁC QUN NHÀ NƯỚC
V ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TH AN NHƠN,
TNH BÌNH ĐỊNH
Chuyên ngành: Kinh tế phát trin
Mã s: 60.31.05
M TT LUN VĂN THC SĨ KINH T
Đà Nng – Năm 2012
Báo cáo tóm tắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tóm tắt - Người đăng: trandai1983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo tóm tắt 9 10 645