Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi kimchikt27
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/4

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC CUỐI KHÓA
1. Họ và tên: Phạm Thị Thủy
2. Lớp: 11Q302B
3. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Sơn Trường
4. Đề tài: Kế toán bán hàng (tiêu thụ) và xác định kết quả kinh doanh
4. Nội dung đề cương chi tiết
Phần Mở đầu (Phần này trình bày trong phạm vi 01 trang):
- Sự cần thiết tìm hiểu đề tài:
+ Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp nói chung và Công ty TNHH Sơn Trường nói riêng;
+ Đề tài này đã và đang được nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau;
+ Tác giả quan tâm và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài theo hướng
đi mới (trình bày cụ thể hướng đi của riêng mình) trên cơ sở kế thừa có chọn lọc
kết quả của các nghiên cứu trước đây.
- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
- Phạm vi tìm hiểu đề tài: Công ty TNHH Sơn Trường
- Kết cấu của báo cáo:
Kết cấu của báo cáo với nội dung chính gồm 3 chương:
+ Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Trường
+ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Sơn Trường
+ Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sơn Trường
Chương 1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Trường(Chương này
trình bày trong phạm vi khoảng 15 trang).
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Trình bày ngắn gọn, súc tích về quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Chú ý các mốc: thành lập, chia tách, hợp nhất, thêm hoặc bớt nhiệm vụ (ghi rõ
tên, số hiệu, ngày tháng, người hoặc cơ quan ban hành văn bản).
1.2 Ngành nghề kinh doanh
Nêu chức năng, nhiệm vụ của công ty theo đăng ký kinh doanh.
1.3 Cơ cấu tổ chức
Trình bày cơ cấu tổ chức của công ty từ cấp quản lý cao nhất trở xuống theo
sơ đồ và giải thích được sơ đồ đó.
GVHD1 ký duyệt

GVHD2 ký duyệt

2/4

1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất
1.5 Quy trình công nghệ sản xuất của đơn vị
1.6 Tổ chức công tác kế toán.
1.6.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán
Cần nêu được công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức nào (tập trung,
phân tán hay vừa tập trung vừa phân tán). Đồng thời vẽ sơ đồ và giải thích theo
sơ đồ.
1.6.2 Chế độ kế toán và hình thức kế toán
- Cần nêu được chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng (ví dụ: công ty áp
dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính; được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 244/TTBTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hay công ty áp dụng chế độ kế toán ban
hàn...
1/4
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC CUỐI KHÓA
1. Họ và tên: Phạm Thị Thủy
2. Lớp: 11Q302B
3. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Sơn Trường
4. Đề tài: Kế toán bán hàng (tiêu thụ) và xác định kết quả kinh doanh
4. Nội dung đề cương chi tiết
Phần Mở đầu (Phần này trình bày trong phạm vi 01 trang):
- Sự cần thiết tìm hiểu đề tài:
+ Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp nói chung và Công ty TNHH Sơn Trường nói riêng;
+ Đề tài này đã và đang được nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau;
+ Tác giả quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài theo ớng
đi mới (trình bày cụ thể hướng đi của riêng mình) trên cơ sở kế thừa chọn lọc
kết quả của các nghiên cứu trước đây.
- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
- Phạm vi tìm hiểu đề tài: Công ty TNHH Sơn Trường
- Kết cấu của báo cáo:
Kết cấu của báo cáo với nội dung chính gồm 3 chương:
+ Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Trường
+ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Sơn Trường
+ Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàngxác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sơn Trường
Chương 1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn Trường(Chương này
trình bày trong phạm vi khoảng 15 trang).
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Trình bày ngắn gọn, súc tích về quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Chú ý các mốc: thành lập, chia tách, hợp nhất, thêm hoặc bớt nhiệm vụ (ghi
tên, số hiệu, ngày tháng, người hoặc cơ quan ban hành văn bản).
1.2 Ngành nghề kinh doanh
Nêu chức năng, nhiệm vụ của công ty theo đăng ký kinh doanh.
1.3 Cơ cấu tổ chức
Trình bày cấu tổ chức của công ty từ cấp quản cao nhất trở xuống theo
sơ đồ và giải thích được sơ đồ đó.
GVHD1 ký duyệt GVHD2 ký duyệt
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: kimchikt27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 69