Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi thaoctbt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
A. Mở đầu………………………………………………………………………...……1
1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………….…..2
2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………….3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………… ……..…3
4. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………3
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài …………………………………………...3
B. Nội dung…………………………………………………………………..……….. 5
I. Cơ sở lý luận ………………………………………………………………………..5
1. Một số khái niệm liên quan....…………………………………………….……….5
2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………….………….6
3. Tình hình thực tế của vấn đề …………………………………………….………. 8
4. Hậu quả tác động …………………………………………………………..…….10
5. Xác định mục tiêu cần đạt được …………………………………………………12
6. Kết quả đạt được trong thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo ……..………..11
7. Hạn chế ……………………………………………………………………....…... 13
8. Một số giải pháp đã thực hiện ………………………………………………….. 14
II. Đề xuất kiến nghị ……………………………………………………………….. 15
1. Đề xuất giải pháp mới…………………………………………………………….15
2. Kiến nghị ……………………………………….…………………………………17
C. Kết luận …………………………………………………………………………..19

1

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu, là sự quan tâm hàng đầu của
mọi quốc gia và mọi nền kinh tế. Khi xã hội càng phát triển thì sự tồn tại một bộ phận
lớn những người nghèo lại làm cho khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trở
nên lớn hơn và khi đó người nghèo lại càng khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Có thể
khẳng định chắc chắn rằng, nghèo đói chính là một rào cản lớn thực hiện tiến bộ xã
hội, là nguyên nhân của tình trạng thất học, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự gia tăng
của các tệ nạn xã hội và mất ổn định chính trị. Vì vậy, thực hiện xóa đói giảm nghèo
bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các quốc gia, nhằm nâng cao thu nhập,
cải thiện cuộc sống cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hướng tới thực
hiện công bằng và tiến bộ xã hội.
Ở nước ta ngay những ngày đầu cách mạng, Hồ Chủ Tịch đã luôn luôn chăm lo
đến đời sống của nhân dân, Bác nói “ Hễ dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân
rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân ốm đau, bệnh tật là Đảng và Chính phủ có lỗi,
hễ dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi.” Người coi đói cũng là một
loại giặc nguy hiểm như giặc dốt, giặc ngoại xâm. Vì vậy sau khi cách mạng tháng
Tám thành công, Người đã sớm phát động cuộc vận động thi đua ái quốc, kêu gọi toàn
dân bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau để giúp nhân dân thoát khỏi nạn
đói năm 1945 như gia tăng sản xuất, thực ...
MỤC LỤC
A. Mở đầu………………………………………………………………………...……1
1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………….…..2
2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………….3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………… ……..…3
4. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………3
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài …………………………………………...3
B. Nội dung…………………………………………………………………..……….. 5
I. Cơ sở lý luận ………………………………………………………………………..5
1. Một số khái niệm liên quan....…………………………………………….……….5
2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………….………….6
3. Tình hình thực tế của vấn đề …………………………………………….………. 8
4. Hậu quả tác động …………………………………………………………..…….10
5. Xác định mục tiêu cần đạt được …………………………………………………12
6. Kết quả đạt được trong thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo ……..………..11
7. Hạn chế ……………………………………………………………………....…... 13
8. Một số giải pháp đã thực hiện ………………………………………………….. 14
II. Đề xuất kiến nghị ……………………………………………………………….. 15
1. Đề xuất giải pháp mới…………………………………………………………….15
2. Kiến nghị ……………………………………….…………………………………17
C. Kết luận …………………………………………………………………………..19
1
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: thaoctbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 537