Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp - Bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi tienganh2kt7
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Nh mäi quèc gia trªn thÕ giíi, BHXH ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m qua ®îc xem lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt lín cña Nhµ
níc, lu«n ®îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña §¶ng vµ Nhµ n íc; ®iÒu nµy cã thÓ dÔ dµng lý gi¶i bëi BHXH kh«ng chØ liªn quan
®Õn hµng triÖu lao ®éng mµ cßn bëi nã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi
c¶ nh÷ng ngêi phô thuéc vµo c¸c ®èi tîng trªn. BHXH ch¼ng
nh÷ng cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi mµ cßn cã ý nghÜa nh©n
®¹o s©u s¾c, chÝnh s¸ch nµy thÓ hiÖn tr×nh ®é v¨n minh, tiÒm lùc
kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý cña Nhµ níc.
Khi ®Êt níc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n íc theo ®Þnh híng XHCN th× viÖc
bao cÊp toµn bé cho ho¹t ®éng BHXH tá ra kh«ng cßn phï hîp víi
t×nh h×nh míi. §Ó tõng bíc ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý
BHXH, chÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26/01/1995 vÒ viÖc
ban hµnh ®iÒu lÖ BHXH vµ NghÞ ®Þnh 19/CP ngµy 16/02/1995 vÒ
viÖc thµnh lËp BHXH ViÖt Nam vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c kÌm theo
vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt
Nam. Víi môc ®Ých thèng nhÊt viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c chÕ
®é BHXH nh»m ®¶m b¶o tèt h¬n lîi Ých cña ngêi lao ®éng th×
BHXH ViÖt Nam ®· ®îc thµnh lËp trªn c¬ së thèng nhÊt c¸c tæ
chøc BHXH ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng thuéc hÖ thèng Bé Lao ®éng
- TB&XH vµ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam nh»m gióp Thñ t íng chÝnh phñ chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý quü BHXH vµ thùc hiÖn
chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Vµ ®Ó gi¶i
quyÕt tèt vÊn ®Ò trªn ®¶m b¶o nguån quü chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH
cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng trî cÊp BHXH th× viÖc n©ng cao hiÖu
qu¶ thu quü ®ång thêi duy tr× vµ ph¸t triÓn nguån quü lµ ®ßi hái
bøc b¸ch khiÕn em ®i ®Õn lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng
thu nép quü BHXH vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
thu nép quü BHXH ViÖt Nam hiÖn nay"
Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi:
Lêi më ®Çu
PhÇn I. Kh¸i qu¸t chung vÒ BHXH vµ quü BHXH
PhÇn II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c thu nép quü BHXH ViÖt Nam
trong thêi gian qua.

1

PhÇn III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu nép
quü BHXH
Lêi kÕt
MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng nghiªn cøu nh ng do tr×nh ®é vµ
kinh nghiÖm cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, x©y dùng cña c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c b¹n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ./.
Hµ Néi, ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2000
T¸c gi¶

N«ng H÷u Tïng

2

pHÇN THø NHÊT

kh¸i qu¸t CHUNG VÒ BHXH Vµ QUü BHXH
I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch...
Lêi më ®Çu
Nh mäi quèc gia trªn thÕ giíi, BHXH ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m qua ®îc xem lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt lín cña Nhµ
níc, lu«n ®îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña §ng vµ Nhµ n-
íc; ®iÒu nµy cã thÓ dÔ dµng lý gii bëi BHXH kh«ng chØ liªn quan
®Õn hµng triÖu lao ®éng mµ cßn bëi nã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi
c nh÷ng ngêi phô thuéc vµo c¸c ®èi tîng trªn. BHXH ch¼ng
nh÷ng cã ý nghÜa vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi mµ cßn cã ý nghÜa nh©n
®¹o s©u s¾c, chÝnh s¸ch nµy thÓ hiÖn tr×nh ®é n minh, tiÒm lùc
kinh tÕ kh n¨ng tæ chøc qun lý cña Nhµ níc.
Khi ®Êt níc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ
thÞ trêng cã sù qun lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN th× viÖc
bao cÊp toµn bé cho ho¹t ®éng BHXH tá ra kh«ng cßn phï hîp víi
t×nh h×nh míi. §Ó tõng bíc ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc qun lý
BHXH, chÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26/01/1995 vÒ viÖc
ban hµnh ®iÒu lÖ BHXH vµ NghÞ ®Þnh 19/CP ngµy 16/02/1995 vÒ
viÖc thµnh lËp BHXH ViÖt Nam vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c kÌm theo
vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt
Nam. Víi môc ®Ých thèng nhÊt viÖc qun lý vµ thùc hiÖn c¸c chÕ
®é BHXH nh»m ®m bo tèt h¬n lîi Ých cña ngêi lao ®éng th×
BHXH ViÖt Nam ®· ®îc thµnh lËp trªn c¬ së thèng nhÊt c¸c tæ
chøc BHXH ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng thuéc hÖ thèng Bé Lao ®éng
- TB&XH vµ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam nh»m gióp Thñ t-
íng chÝnh phñ chØ ®¹o c«ng t¸c qun lý quü BHXH vµ thùc hiÖn
chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Vµ ®Ó gii
quyÕt tèt vÊn ®Ò trªn ®m bo nguån quü chi tr c¸c chÕ ®é BHXH
cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng trî cÊp BHXH th× viÖc n©ng cao hiÖu
qu thu quü ®ång thêi duy tr× vµ ph¸t triÓn nguån quü lµ ®ßi hái
bøc b¸ch khiÕn em ®i ®Õn lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng
thu nép quü BHXH vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu
thu nép quü BHXH ViÖt Nam hiÖn nay"
Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi:
Lêi më ®Çu
PhÇn I. Kh¸i qu¸t chung vÒ BHXH vµ quü BHXH
PhÇn II. Thùc tr¹ng ng t¸c thu nép quü BHXH ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
1
báo cáo tốt nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Người đăng: tienganh2kt7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp - Bảo hiểm xã hội 9 10 310