Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp - Đề tài "Đánh giá tác động của các chương trình 134-135 trong công tác giảm nghèo ở Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên"

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Uyện gìĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
*****

Báo cáo tốt nghiệp
ĐỀ TÀI :
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH
134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở
PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN

1

PHẦN DẪN NHẬP
I/ BỐI CẢNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề
vai sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc
thiểu số nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt
quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh
thái. Đồng bào các dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu
tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai và xây
dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa
dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất.
Cùng với sự nghiệp đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời
sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong giai đoạn
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh
tế xã hội không đồng đều đến tất cả các vùng, các nhóm dân cư. Vì vậy, một bộ
phận dân cư do các nguyên nhân khác nhau chưa bắt nhịp với sự thay đổi, gặp
những khó khăn trong đời sống sản xuất, và trở thành người nghèo. Xác định rõ
tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội, và khẳng định nghèo đói
ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường, Đảng và
Nhà nước ta coi giảm nghèo là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Từ những giá trị ấy mà Khoa Xã Hội Học – Trường Đại Học Khoa Học Xã
Hội và Nhân Văn thuộc Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hướng
dẫn sinh viên của Khoa đi thực tập thực tế để có dịp cọ sát thực tế từ đó có sự
đối chiếu giữa kiến thức ở trường lớp (lý thuyết) với thực tiển xã hội, đồng thời
còn cho sinh viên có kinh nghiệm sau này khi ra trường, có cái nhìn cuộc sống
được thực tế hơn.

2

Qua chuyến thực tập thực tế tôi chọn đề tài: “Đánh giá tác động của các
chương trình 134 – 135 trong công tác giảm nghèo ở Thị xã Hà Tiên” làm đề
tài báo cáo khoa học.
II/ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1-Vấn đề nghiên cứu:
Đề tài này sẽ nghiên cứu và đánh giá sự thay đổi trong quan hệ xã hội,
phong tục tập quán của các dân tộc và mức thu nhập của những hộ dân trong
vùng Hà Tiên. Đối tượng tiến hành khảo sát là những hộ nghèo, đồng bào dân
tộc và các phong tục tập quán của người ...
Uyện gìĐẠI HC QUC GIA TP. H CHÍ MINH
ĐẠI HC KHOA HC XÃ HI & NHÂN VĂN
*****
Báo cáo tốt nghiệp
ĐỀ TÀI :
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH
134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở
PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN
1
Báo cáo tốt nghiệp - Đề tài "Đánh giá tác động của các chương trình 134-135 trong công tác giảm nghèo ở Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Đề tài "Đánh giá tác động của các chương trình 134-135 trong công tác giảm nghèo ở Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên" - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp - Đề tài "Đánh giá tác động của các chương trình 134-135 trong công tác giảm nghèo ở Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên" 9 10 179