Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp " Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Xây dựng Thiên Hà"

Được đăng lên bởi lop-ke-toan
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 53264 lần   |   Lượt tải: 221 lần
Xác định kết quả kinh doanh

GVHD: Võ Ngọc Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HÀNG BÀNG
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
HỆ LIÊN THÔNG

oOo

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Chuyên đề :
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
COÂNG TY TNHH MTV TM DV XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ
Địa chỉ: 69-71 đường 17, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

GVHD : Võ Ngọc Bảo

SVTT : Phạm Thị Cẩm Tú
MSSV : 09761229
SĐT
: 0902.010 779
Niên khoá: 2009-2012

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2012

SVTT: Phạm Thị Cẩm Tú                                                                                         
Trang 1

Xác định kết quả kinh doanh

GVHD: Võ Ngọc Bảo

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tại công ty em đã học hỏi được nhiều điều bổ ích
cho bản thân về tình hình kinh doanh của công ty và giúp em có được cái nhìn
tổng quát nhất về Chi phí, doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh. Ngòai ra còn
giúp em có sự được kết hợp hài hoà giữa lý thuyết đã nghiên cứu tại truờng trong
suốt quá trình học và thực tế tại công ty. Có được kết quả như ngày hôm nay em
xin chân thành cảm ơn.
- Ban giám hiệu trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng cùng toàn thể các
Thầy cô giảng viên giảng dạy em trong suốt thời gian qua, đặc biệt là Giảng viên
Võ Ngọc Bảo đã luôn hướng dẫn em trong suốt quá trình viết báo cáo.
- Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, các anh chị công tác tại
Phòng Kế toán – Tài chính COÂNG TY TNHH MTV TM DV XAÂY DÖÏNG
THIEÂN HAØ
Tuy nhiên với kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa sâu sắc và thời gian
thực tập còn hạn chế nên việc trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính
mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Thầy cô, của Ban giám đốc các anh chị
phòng Kế toán- Tài chính để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực tập

Phạm Thị Cẩm Tú

Phần 1 :
MỞ ĐẦU
SVTT: Phạm Thị Cẩm Tú                                                                                         
Trang 2

Xác định kết quả kinh doanh

GVHD: Võ Ngọc Bảo

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nguyên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu bố cục đề tài
Phaàn 2
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
2. Cô sôû lyù luaän veà doanh thu vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh.
2.1 Keá toaùn doanh thu.
2.1.1 Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu
2.1.2. Taøi khoaûn söû duïng : 511: “ Doanh thu baùn haøng hoùa
dòch vuï”.
2.1.3. Keát caáu taøi khoaûn 511
2.1.4. Chöùng töø söû duïng:
2.1.5. Soå saùch söû duïng:
2.1.6 . Phöông phaùp haïch toaùn
2.2. Keá toaùn veà doanh thu hoaïch ñoäng taøi chính
2.2.1. Taøi khoaûn söû duï...
Xác định kết quả kinh doanh GVHD: Võ Ngọc Bảo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HÀNG BÀNG
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
HỆ LIÊN THÔNG
oOo
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Chuyên đề :
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
COÂNG TY TNHH MTV TM DV XAÂY DÖÏNG THIEÂN HAØ
Địa chỉ: 69-71 đường 17, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
GVHD : Võ Ngọc Bảo SVTT : Phạm Thị Cẩm Tú
MSSV : 09761229
SĐT : 0902.010 779
Niên khoá: 2009-2012
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2012
SVTT: Phạm Thị Cẩm Tú
Trang 1
Báo cáo tốt nghiệp " Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Xây dựng Thiên Hà" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp " Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Xây dựng Thiên Hà" - Người đăng: lop-ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp " Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Xây dựng Thiên Hà" 9 10 465