Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi phantrinh28
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4970 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

-1-

PHẦN MỞ ĐẦU
------  -----1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bất kỳ nền kinh tế nào, để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển
điều bắt buộc là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải hiệu quả hay nói khác
đi là việc kinh doanh phải có lợi nhuận. Tuy nhiên không phải đơn giản để có thể
xác định được lợi nhuận mà phải tiến hành thực hiện một quá trình kế toán – đó là
kế toán xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy, kế toán xác định kết quả kinh doanh
rất cần thiết và quan trọng, không chỉ cho một doanh nghiệp mà cho mọi loại hình
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế .
Hơn nữa, một khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định chính
xác, phản ánh đúng hiệu quả quản lý kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thì số
liệu báo cáo của kế toán đưa ra sẽ tạo được sự tin tưởng đối với nhà quản lý, đối tác
kinh tế và cả những nhà đầu tư tiềm năng khác.
Mặt khác, kế toán xác định kết quả kinh doanh giúp phân phối hợp lí kết quả
kinh doanh đạt được trong kỳ để nhà quản lý có thể sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
của mình. Bên cạnh đó, kết quả của quá trình kế toán này là cơ sở cho nhà quản trị
của công ty khi đưa ra những nhận xét đánh giá quá trình kinh doanh đã qua và có
những hoạch định thiết thực nhất cho tương lai của doanh nghiệp.
Từ những ý nghĩa trên, em chọn đề tài ”Kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả hoạt động kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Đạt” để nghiên
cứu sâu hơn về quá trình xác định kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp,
đồng thời có điều kiện ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tiễn một cách
rõ ràng hơn.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
Về kiến thức: nghiên cứu nguyên tắc lập, xử lý, luân chuyển chứng từ và ghi
sổ kế toán theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán đối với phần hành kế toán xác định
kết quả kinh doanh.
Về kỹ năng: cách lập, xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán đối với phần hành kế
toán xác định kết quả kinh doanh.
GVHD: VŨ KIẾN PHÚC

SVTH: Phan Thị Tuyết Trinh

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

-2-

Về thái độ: tuân thủ luật kế toán và chuẩn mực kế toán đối với việc lập, xử lý
chứng từ và ghi sổ kế toán trong phần hành kế toán xác định kết quả kinh doanh.
Đóng góp một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết
quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Đạt.

3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu kế toán xác định kết quả kinh doanh ở bộ phận kế toán tổng hợp
của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Đạt.
Nghiên cứu công tác hạch toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
trong...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp - 1 -
PHẦN MỞ ĐẦU
------ ------
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bất kỳ nền kinh tế nào, để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển
điều bắt buộc là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải hiệu quả hay nói khác
đi việc kinh doanh phải lợi nhuận. Tuy nhiên không phải đơn giản để thể
xác định được lợi nhuận phải tiến hành thực hiện một quá trình kế toán đó
kế toán xác định kết quả kinh doanh. vậy, kế toán xác định kết quả kinh doanh
rất cần thiết quan trọng, không chỉ cho một doanh nghiệp cho mọi loại hình
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế .
Hơn nữa, một khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định chính
xác, phản ánh đúng hiệu quả quản kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp thì số
liệu báo cáo của kế toán đưa ra sẽ tạo được sự tin tưởng đối với nhà quản lý, đối tác
kinh tế và cả những nhà đầu tư tiềm năng khác.
Mặt khác, kế toánc định kết quả kinh doanh giúp phân phối hợp lí kết quả
kinh doanh đạt được trong kỳ để nhà quản thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn
của mình. Bên cạnh đó, kết quả của quá trình kế toán y sở cho nhà quản trị
của công ty khi đưa ra những nhận xét đánh giá quá trình kinh doanh đã qua
những hoạch định thiết thực nhất cho tương lai của doanh nghiệp.
Từ nhng ý nghĩa tn, em chn đ tài ”Kế toán tiêu th c định kết
qu hot động kinh doanh ti Doanh Nghiệp Nhân Nguyễn Đạt đ nghiên
cứu u hơn về quá trình c định kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp,
đồng thời điều kiện ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tiễn một ch
ng hơn.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
Về kiến thức: nghiên cứu nguyên tắc lập, xử lý, luân chuyển chứng từ và ghi
sổ kế toán theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán đối với phần hành kế toán xác định
kết quả kinh doanh.
Về kỹ năng: cách lập, xử lý chứng từ và ghi sổ kế toán đối với phần hành kế
toán xác định kết quả kinh doanh.
GVHD: VŨ KIẾN PHÚC SVTH: Phan Thị Tuyết Trinh
Báo cáo tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: phantrinh28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh 9 10 726