Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp kết cấu thép số 5

Được đăng lên bởi Hoang Cuong Nguyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập

GVHD: Ts. Phạm Thị Mai Yến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP SỐ 5

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG
Lớp: K47 QLC.01
Giảng viên hướng dẫn: T.S PHẠM THỊ MAI YẾN

THÁI NGUYÊN - 2015

SV: Nguyễn Hoàng Cường
K47QLC01

Báo cáo thực tập

GVHD: Ts. Phạm Thị Mai Yến

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Tên cơ sở thực tập: Công ty cổ phần kết cấu thép số 5
Sinh viên thực tập: Nguyễn Hoàng Cường
Lớp:

K47QLC01

MSSV:

DTK1151070007

Nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thái Nguyên,ngày……tháng…..năm 2015
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ THỰC TẬP
( Ký tên, đóng dấu )
SV: Nguyễn Hoàng Cường
K47QLC01

Báo cáo thực tập

GVHD: Ts. Phạm Thị Mai Yến

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

Họ và tên sinh viên:.......................................................Lớp:..............................
Địa điểm thực tập:................................
1. Tiến độ và thái độ thực tập của sinh viên:
 Mức độ liên hệ với giáo viên:.................................................................
 Thời gian thực tập và quan hệ với cơ sở:................................................
 Tiến độ thực hiện:……………………………………………………...
2. Nội dung báo cáo:
 Thực hiện các nội dung thực tập:.........................................................
 Thu thập và xử lý các số liệu thực tế:..................................................
 Khả năng hiểu biết thực tế và lý thuyết................................................
3.Hình thức trình bày:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Một số ý kiến khác:
..............
Báo cáo thực tập GVHD: Ts. Phạm Thị Mai Yến
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP SỐ 5
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN HOÀNG CƯỜNG
Lớp: K47 QLC.01
Giảng viên hướng dẫn: T.S PHẠM THỊ MAI YẾN
THÁI NGUYÊN - 2015
SV: Nguyễn Hoàng Cường
K47QLC01
Báo cáo tốt nghiệp kết cấu thép số 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp kết cấu thép số 5 - Người đăng: Hoang Cuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp kết cấu thép số 5 9 10 671