Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi vinh-nguyen1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4030 lần   |   Lượt tải: 35 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU.........................................................................................1
B. NỘI DUNG......................................................................................2
I.SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ.......................................................................................................2

1. Quan niệm về kinh tế thị trường.......................................................2
2. Đặc trưng của kinh tế thị trường.......................................................3
3. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa...................................................................................................5
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.........................................................................7

1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế
tổng quát trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.....................................................8
2. Về mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta................................................................................................8
3. Những đặc điểm cơ bản của kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa...........................................................................9
III. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.....12

1. Thực trạng kinh tế thị trường ở Việt Nam còn ở trình độ kém phát
triển so với thế giới........................................................................................12
2. Phân công lao động cơ sở kinh tế thị trường còn chưa phát triển ..13
3. Mục tiêu phấn đấu và các giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.........................................14
4. Những giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam...................................................................................17
IV. KẾT LUẬN.....................................................................................21
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................2

2

A- MỞ ĐẦU
Đất...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1
Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Người đăng: vinh-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9 10 732