Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác kế toán của Công ty TNHH Mai Phương

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên hướng dẫn

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Nguyễn Quốc Phóng

MỤC LỤC
1- LỜI MỞ ĐẦU
2- PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG
3- PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MAI
PHƯƠNG
4- PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN

Sinh viên: Tạ thị Thanh Hương

1

Lớp:……….

Giáo viên hướng dẫn

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Nguyễn Quốc Phóng

LỜI MỞ ĐẦU
Trong tình hình hiện nay, nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức lao
động trí tuệ, có kiến thức và có kỹ thuật cao, sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo
ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Năng suất lao động có chất lượng và hiệu quả
cao là nhân tố quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi Công ty trong nền
kinh tế. Nhất là đối với nền kinh tế thị trường hiện nay như nước ta, tiền lương được coi
là giá cả của sức lao động. Vì vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là tiền
lương phải trả theo sức lao động sử dụng như một động lực thúc đẩy cá nhân người lao
động hăng hái làm việc nhưng không mang tính chất dần đều bình quân.
Tiền lương dùng để kích thích phát triển sản xuất kinh doanh vừa để đảm bảo vấn đề an
sinh xã hội. Nó tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, nó
cũng là phần thể hiện vị trí của người lao động trong xã hội, đồng thời tiền lương là một
bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá trị sản phẩm. Do vậy công tác
hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của mỗi Công ty phải được xác lập
chính xác, hợp lý, hợp lệ, kịp thời và khoa học để ngày càng nâng cao hiệu quả việc quản
lý về chế độ tiền lương của mỗi Công ty.
Nhận thức được vai trò quan trọng việc hạch toán kế toán các Công ty nói chung cũng
như Công ty TNHH Mai Phương nói riêng luôn coi trọng và quan tâm đến đội ngũ cán bộ
kế toán, những người giúp việc đắc lực cho ban Giám đốc. Kế toán được hiểu như nguồn
thông tin trung thực để xác định hiệu quả kinh tế và các phương án quản lý giúp các nhà
đầu tư sử dụng tốt nguồn vốn và tài sản của mình để làm lợi cho Công ty, cho cá nhân và
cho toàn bộ nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.
Mỗi công ty có đặc điểm sản xuất kinh doanh khác nhau, quy mô công nghệ khác nhau,
dẫn đến bộ máy kế toán cũng như phương pháp hạch toán kế toán trong mỗi Công ty có
phần khác nhau. Có như vậy mới đảm bảo cho các Công ty tồn tại và phát triển.

PHẦN I
Sinh viên: Tạ thị Thanh Hương

2

Lớp:……….

Giáo viên hướng dẫn

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Nguyễn Quốc P...
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Quốc Phóng
MỤC LỤC
1- LỜI MỞ ĐẦU
2- PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG
3- PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH MAI
PHƯƠNG
4- PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN

1
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác kế toán của Công ty TNHH Mai Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác kế toán của Công ty TNHH Mai Phương - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác kế toán của Công ty TNHH Mai Phương 9 10 880