Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp văn thư

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hai Mươi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường…………….
Khoa……………….
…………..o0o…………..

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

Công tác quản lý văn bản đi
của cơ quan

TrÇn ThÞ Th¹ch - HCVT K36A

B¸o c¸o tèt nghiÖp

3

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................4
CHƯƠNG I.............................................................................6
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN SÓC SƠN.....................6
I. KHÁI QUÁT CHUNG........................................................6
2. Vị trí địa lý:.........................................................................7
3. Một số thông tin về Kinh tế - Văn hoá - Xã hội...................7
Trách nhiệm, quyền hạn của huyện ủy Sóc Sơn......................8
CHƯƠNG II..........................................................................12
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI...........................12
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY..................................................12
I. HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN THƯ........................................12
Chức năng, nhiệm vụ của văn thư.........................................12
CÁCH BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC VÀ TRANG THIẾT BỊ
TRONG VĂN THƯ CƠ QUAN...........................................13
SƠ ĐỒ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA HUYỆN ỦY SÓC SƠN 14
(sau phụ lục)..........................................................................14
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI
HUYỆN ỦY SÓC SƠN........................................................14
CHƯƠNG III........................................................................26
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC
VĂN THƯ CỦA HUYỆN ỦY SÓC SƠN............................26
KẾT LUẬN...........................................................................29

TrÇn ThÞ Th¹ch - HCVT K36A

B¸o c¸o tèt nghiÖp

4

LỜI NÓI ĐẦU
Công tác văn thư là hoạt động thông tin bằng văn bản, phục vụ cho lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các
tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân.
Thông tin là một yếu tố góp phần lớn trong việc hoạt động quản lý Nhà
nước, thông tin được lưu giữ bằng nhiều hình thức như: truyền miệng, khắc trên
phiến đá, gỗ,... để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và truyền kinh nghiệm cho
các thế hệ sau.
Hoạt động quản lý Nhà nước bằng thông tin trước kia được hiểu theo khái
niệm nôm na là một công việc mang tính chung chung là công việc sổ sách, giấy
tờ. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển và từng bước chiếm vị trí quan trọng
trong xã hội và công việc sổ sách, giấy ...
Trường…………….
Khoa……………….
…………..o0o…………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Công tác quản lý văn bản đi
của cơ quan
TrÇn ThÞ Th¹ch - HCVT K36A B¸o c¸o tèt nghiÖp
3
Báo cáo tốt nghiệp văn thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp văn thư - Người đăng: Nguyễn Văn Hai Mươi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp văn thư 9 10 169