Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Tranh chấp nhãn hiệu giữa các trường đại học

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRANH CHẤP NHÃN HIỆU
GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC1
Trần Văn Hải
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
1. Dẫn nhập
Trong một phần của bài tham luận Quản lý tài sản trí tuệ trong các trường đại
học có đào tạo về kinh tế và quản lý tại Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới hoạt động
khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 do
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25.01.2010, tác giả đã
nêu sơ bộ về nhãn hiệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Đồng thời, tác
giả đã cảnh báo về khả năng xảy ra tranh chấp nhãn hiệu giữa các cơ sở giáo dục và đào
tạo ở Việt Nam.
Ngày 07.08.2010 lời cảnh báo trên đã thành hiện thực, khi Trường Đại học Đông
Á (Đà Nẵng) đã có Đơn khiếu nại gửi Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh),
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và đồng gửi các cơ quan báo chí về việc Trường Đại học
Công nghệ Đông Á xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Đại học Đông Á” do Trường
Đại học Đông Á (Đà Nẵng) là chủ sở hữu.
Nhận thấy rằng đây là một vấn đề cần nghiên cứu để hạn chế, đi đến chấm dứt
tình trạng tranh chấp về nhãn hiệu giữa các trường đại học và cũng góp phần để các
trường đại học khẳng định tài sản trí tuệ của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tác giả
đã tiến hành khảo sát tổng thể các nhãn hiệu của các trường đại học tại Việt Nam.
Để có tư liệu viết bài này, chúng tôi đã sử dụng các nguồn thông tin: 1. Công báo
Sở hữu công nghiệp do Cục SHTT phát hành; 2. Một số văn bản hành chính do các cơ
quan hành chính nhà nước ban hành; 3. Các tin tức thời sự đăng trên báo chí hoặc trên
Internet. Cũng cần nhắc lại là các nguồn thông tin này thuộc đối tượng loại trừ không
được bảo hộ quyền tác giả theo điều 15 Luật SHTT.
2. Khái quát về nhãn hiệu – đối tượng của quyền SHTT
1

Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 6.2011 (625), tr. 24-27
Có thể tham khảo toàn văn bài tham luận này tại website

2

1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối tượng của quyền SHTT bao gồm:
quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối
với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh
mang chương trình được mã hoá, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên
thương mại và chỉ dẫn địa lý, quyền đối với giống cây trồng....
TRANH CHẤP NHÃN HIỆU
GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1
Trần Văn Hải
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
1. Dẫn nhập
Trong một phần của i tham luận Quản tài sản trí tuệ trong các trường đại
học có đào tạo v kinh tếquản lý tại Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới hoạt động
khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế -
quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục v phát triển kinh tế - hội
2
do
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Nội vào ngày 25.01.2010, tác giả đã
nêu bộ về nhãn hiệu của các s giáo dục đào tạo Việt Nam. Đồng thi, tác
giả đã cảnh báo về khả năng xảy ra tranh chấp nhãn hiệu giữa các cơ sở giáo dục và đào
tạo ở Việt Nam.
Ngày 07.08.2010 lời cảnh báo trên đã thành hiện thực, khi Trường Đại học Đông
Á (Đà Nẵng) đã Đơn khiếu nại gửi Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh),
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đồng gửi các quan báo chí về việc Trường Đại học
Công nghệ Đông Á xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Đại học Đông Á do Trường
Đại học Đông Á (Đà Nẵng) là chủ sở hữu.
Nhận thấy rằng đây một vấn đề cần nghiên cứu để hạn chế, đi đến chấm dứt
tình trạng tranh chấp về nhãn hiệu giữa các trường đại học ng góp phần để các
trường đại học khẳng định tài sản trí tuệ của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tác giả
đã tiến hành khảo sát tổng thể các nhãn hiệu của các trường đại học tại Việt Nam.
Để có tư liệu viết bài này, chúng tôi đã sử dụng các nguồn thông tin: 1. Công báo
Sở hữu công nghiệp do Cục SHTT phát hành; 2. Một số văn bản hành chính do các
quan hành chính nhà nước ban hành; 3. Các tin tức thi sự đăng trên báo chí hoặc trên
Internet. Cũng cần nhắc lại các nguồn thông tin này thuộc đối tượng loại trừ không
được bảo hộ quyền tác giả theo điều 15 Luật SHTT.
2. Khái quát về nhãn hiệu – đối tượng của quyền SHTT
1
Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 6.2011 (625), tr. 24-27
2
Có thể tham khảo toàn văn bài tham luận này tại website
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/02/03/4410-2/
1
Báo cáo Tranh chấp nhãn hiệu giữa các trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Tranh chấp nhãn hiệu giữa các trường đại học - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo Tranh chấp nhãn hiệu giữa các trường đại học 9 10 911