Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo : Xây dựng website bán hàng qua mạng

Được đăng lên bởi Classic Vov
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 2 lần
X©y dùng website b¸n hμng tói x¸ch qua m¹ng

Báo cáo:
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN
HÀNG QUA MẠNG

SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn

-1-

Líp: §HLT Tin_K1

X©y dùng website b¸n hμng tói x¸ch qua m¹ng

MỤC LỤC
MỤC LỤC ........................................................................................................ 2
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 3
PHẦN I – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ............................... 5
I – PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐỀ BÀI ........................................................... 5
1. CHỨC NĂNG ....................................................................................... 5
2. YÊU CẦU ĐẶT RA ............................................................................. 5
II – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................................ 6
1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MỚI...... 6
2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ................................................................... 6
PHẦN II – CÀI ĐẶT ..................................................................................... 15
I – CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ................................................................ 16
II – GIAO DIỆN VÀ MÃ LỆNH ................................................................ 16
1. MỘT SỐ GIAO DIỆN PHẦN KHÁCH HÀNG............................... 16
2. MỘT SỐ GIAO DIỆN PHẦN QUẢN TRỊ ........................................ 21
PHẦN III – CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC ...................... 24
I – KẾT QUẢ .............................................................................................. 24
II – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ....................................................................... 25
KẾT LUẬN .................................................................................................... 26

SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn

-2-

Líp: §HLT Tin_K1

X©y dùng website b¸n hμng tói x¸ch qua m¹ng

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem
là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các
chính phủ, tổ chức, cũng như của các công ty, nó đóng vai trò hết sức quan
trọng, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ.
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử,
công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt
chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong
những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng t...
X©y dùng website b¸n hμng tói x¸ch qua m¹ng
SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn - 1 - Líp: §HLT Tin_K1
Báo cáo:
XÂY DNG WEBSITE BÁN
HÀNG QUA MNG
Báo cáo : Xây dựng website bán hàng qua mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo : Xây dựng website bán hàng qua mạng - Người đăng: Classic Vov
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo : Xây dựng website bán hàng qua mạng 9 10 655