Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm du lịch Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THE TREND OF TOURISM MARKET – PRODUCT DEVELOPMENT

IN VIETNAM
Tourism market plays a vital and decisive role in the existence and sustainable
development of this sector and its products. International tourist market is significant
towards the development of the tourism industry and its products.
Vietnam consists of important conditions to build tourism products, which are
diverse natural and human resources. The formation and development of tourism
products in each region often differs from the other, has its unique characteristics due
to the diversity of tourism resource, nature and socio-culture. This creates an
opportunity for Vietnam to diversify its products and services. However, tourism
products in Vietnam were still duplicated and overlapped among regions, with low
quality and less attractiveness.
In order to build Vietnamese tourism products with specific characteristics,
high quality, and capability of competing in the international market, conducting
deliberate studies of current and potential markets is a crucial task.
There are two main parts in this study:
-

Part 1 presents current situation of tourism market and products in Vietnam;

-

Part 2 mentions the trend of tourism market – product development in Vietnam
including main recommendation for further growth.

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM

Lê Văn Minh1
I. THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM
1. Về thị trường quốc tế
Sự phát triển của ngành du lịch nói chung và phát triển các sản phẩm du lịch nói
riêng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị
trường khách du lịch quốc tế. Nói cách khác, thị trường khách du lịch giữ một vai trò
rất quan trọng, là một yếu tố quyết định cho sự phát triển của ngành du lịch, của sự tồn
tại và phát triển bền vững của sản phẩm du lịch. Sự phát triển ổn định, bền vững và có
hiệu quả của thị trường khách du lịch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu
đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Ngành du lịch.
1

TS, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

157

Trong nền kinh tế thị trường, chúng ta cần sản xuất và bán những gì mà thị
trường có nhu cầu, chứ không phải sản xuất và bán những gì chúng ta có. Đối với
ngành du lịch cũng vậy, chúng ta cần phải nghiên cứu tâm lý, sở thích, nhu cầu, khả
năng thu nhập và mức chi tiêu cho du lịch… của các thị trường khách du lịch, đặc biệt
là những thị trường trọng điểm. Trên cơ sở nghiên cứu đó, kết hợp với những yếu tố
sẵn có và khả năng...
157
THE
TREND OF TOURISM MARKET PRODUCT DEVELOPMENT
IN VIETNAM
Tourism market plays a vital and decisive role in the existence and sustainable
development of this sector and its products. International tourist market is significant
towards the development of the tourism industry and its products.
Vietnam consists of important conditions to build tourism products, which are
diverse natural and human resources. The formation and development of tourism
products in each region often differs from the other, has its unique characteristics due
to the diversity of tourism resource, nature and socio-culture. This creates an
opportunity for Vietnam to diversify its products and services. However, tourism
products in Vietnam were still duplicated and overlapped among regions, with low
quality and less attractiveness.
In order to build Vietnamese tourism products with specific characteristics,
high quality, and capability of competing in the international market, conducting
deliberate studies of current and potential markets is a crucial task.
There are two main parts in this study:
- Part 1 presents current situation of tourism market and products in Vietnam;
- Part 2 mentions the trend of tourism market product development in Vietnam
including main recommendation for further growth.
XU HƯỚNG PHÁT TRIN TH TRƯỜNG - SN PHM DU LCH VIT NAM
Lê Văn Minh
1
I. THC TRNG V TH TRƯỜNG VÀ SN PHM DU LCH VIT NAM
1. V th trường quc tế
S phát trin ca ngành du lch nói chung và phát trin các sn phm du lch nói
riêng ph thuc rt nhiu vào s phát trin ca th trường khách du lch, đặc bit th
trường khách du lch quc tế. Nói cách khác, th trường khách du lch gi mt vai t
rt quan trng, là mt yếu t quyết định cho s phát trin ca ngành du lch, ca s tn
ti phát trin bn vng ca sn phm du lch. S phát trin n đnh, bn vng
hiu qu ca th trường khách du lch mt trong nhng yếu t quan trng hàng đu
đảm bo cho s phát trin bn vng ca Ngành du lch.
1
TS, Vin Nghiên cu Phát trin Du lch
Báo cáo Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm du lịch Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm du lịch Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo Xu hướng phát triển thị trường sản phẩm du lịch Việt Nam 9 10 92