Ktl-icon-tai-lieu

Bảo Vệ Đồ Án Bê Tông

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Lợi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đây là gói 99 câu hỏi ôn tập môn bê tông cốt thép dành cho k32, các bạn nhanh copy 
về và tham khảo nhé. Chúc các bạn thành công, thân ái !
CÂU HỎI GAMESHOW TÔI LÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
MÔN BÊ TÔNG CỐT THÉP
1. Nhân tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự làm việc chung giữa bê tông và cốt 
thép là ? 
2. Để khắc phục các nhược điểm của bê tông cốt thép thường ( bê tông ứng lực 
trước ) người ta sử dụng bê tông cốt thép nào ?
3. Vì sao khi sử dụng BTCT ứng lực trước thì cấu kiện không xuất hiện khe nứt 
hay nó giúp hạn chế sự xuất hiện của khe nứt ?
4. Thành phần nào trong cấu tạo của BT được xem là bộ xương của BT ?
5. Cường độ của bê tông thể hiện điều gì ?
6. Hai nhân tố chính quyết định cường độ của bê tông là gì ?
7. Theo lý thuyết, sau bao nhiêu ngày bê tông đạt cường độ chuẩn ?
8. Phân biệt ngắn gọn giữa hai khái niệm Mác BT và Cấp độ bền ?
9. Co ngót là gì trong bê tông là gì?
10. Khi tăng tỉ lệ cacbon trong quá trình chế tạo thép thì thép tạo ra sẽ có tính chất 
như thế nào ?
11. Tác dụng cơ bản của việc chế tạo thép có gờ ?
12. Các nhân tố tạo nên lực dính bám giữa BT và CT ?
13. Khi bê tông ở vùng kéo bị nứt thì phần nội lực do BT chịu lúc này được truyền 
cho ?
14. Sự phá hoại cấu kiện BTCT bắt đầu từ đâu trong hai trường hợp cốt thép đặt 
vừa phải và cốt thép đặt khá nhiều ?
15. Chuyển vị của các liên kết ( gối tựa ) do thay đổi nhiệt độ, do co ngót của bê 
tông là do những nguyên nhân gây ra biến dạng gì cho cấu kiện BTCT ?
16. Trong kết cấu siêu tĩnh và kết cấu tĩnh định thì chuyển vị cưỡng bức sẽ gây nội 
lực cho kết cấu nào ? Tại sao ?
17. …….. là việc làm bắt đầu từ ý tưởng về nó, tiến hành phân tích, tính toán rồi 
thể hiện kết quả bằng ngôn ngữ và hình ảnh ?
18. Dựa vào tính chất tác dụng phân tải trọng thành mấy loại ? Kể tên ?
19. Có phải mọi hệ số vượt tải đều lớn hơn 1 ?
20. Đối với kế cấu siêu tĩnh khi tiến hành tính toán nội lực người ta sử dụng 2 sơ 
đồ tính nào ? 
21. Đối với sơ đồ tính nào trong tính toán nội lực của hệ kết cấu siêu tĩnh xét đến 
sự làm việc thực tế của cấu kiện ?
22. Hiện nay trên thế giới người ta sử dụng phương pháp phổ biến nào để tính toán 

cốt thép ?
23. Phân biệt ngắn gọn giữa TTGH I và TTGH II ?
24. Tỉ lệ cốt thép được tính theo công thức nào ? Dựa vào công thức đó nếu tỉ lệ 
cốt thép quá bé thì nói lên điều gì ?
25. Cốt thép đặt trong kết cấu không để rời từng thanh mà cần phải liên kết chúng 
lại thành gì ?
26. Tại chỗ giao nhau giữa cốt thép trong khung và lưới được liên kết bằng gì ?
27. Nêu ngắn gọn tác dụng củ...
Đây là gói 99 câu h i ôn t p môn bê tông c t thép dành cho k32, các b n nhanh copy
v và tham kh o nhé. Chúc các b n thành công, thân ái !
CÂU H I GAMESHOW TÔI LÀ K S XÂY D NG Ư
MÔN BÊ TÔNG C T THÉP
1. Nhân t quan tr ng hàng đ u đ m b o s làm vi c chung gi a bê tông và c t
thép là ?
2. Đ kh c ph c các nh c đi m c a bê tông c t thép th ng ( bê tông ng l c ượ ườ
tr c ) ng i ta s d ng bê tông c t thép nào ?ướ ườ
3. Vì sao khi s d ng BTCT ng l c tr c thì c u ki n không xu t hi n khe n t ướ
hay nó giúp h n ch s xu t hi n c a khe n t ? ế
4. Thành ph n nào trong c u t o c a BT đ c xem là b x ng c a BT ? ượ ươ
5. C ng đ c a bê tông th hi n đi u gì ?ườ
6. Hai nhân t chính quy t đ nh c ng đ c a bê tông là gì ? ế ườ
7. Theo lý thuy t, sau bao nhiêu ngày bê tông đ t c ng đ chu n ?ế ườ
8. Phân bi t ng n g n gi a hai khái ni m Mác BT và C p đ b n ?
9. Co ngót là gì trong bê tông là gì?
10. Khi tăng t l cacbon trong quá trình ch t o thép thì thép t o ra s có tính ch t ế
nh th nào ?ư ế
11. Tác d ng c b n c a vi c ch t o thép có g ? ơ ế
12. Các nhân t t o nên l c dính bám gi a BT và CT ?
13. Khi bê tông vùng kéo b n t thì ph n n i l c do BT ch u lúc này đ c truy n ượ
cho ?
14. S phá ho i c u ki n BTCT b t đ u t đâu trong hai tr ng h p c t thép đ t ườ
v a ph i và c t thép đ t khá nhi u ?
15. Chuy n v c a các liên k t ( g i t a ) do thay đ i nhi t đ , do co ngót c a bê ế
tông là do nh ng nguyên nhân gây ra bi n d ng gì cho c u ki n BTCT ? ế
16. Trong k t c u siêu tĩnh và k t c u tĩnh đ nh thì chuy n v c ng b c s gây n i ế ế ưỡ
l c cho k t c u nào ? T i sao ? ế
17. …….. là vi c làm b t đ u t ý t ng v nó, ti n hành phân tích, tính toán r i ưở ế
th hi n k t qu b ng ngôn ng và hình nh ? ế
18. D a vào tính ch t tác d ng phân t i tr ng thành m y lo i ? K tên ?
19. Có ph i m i h s v t t i đ u l n h n 1 ? ượ ơ
20. Đ i v i k c u siê u tĩnh khi ti n hành tính toán n i l c ng i ta s d ng 2 s ế ế ườ ơ
đ tính nào ?
21. Đ i v i s đ tính nào trong tính toán n i l c c a h k t c u siêu tĩnh xét đ n ơ ế ế
s làm vi c th c t c a c u ki n ? ế
22. Hi n nay trên th gi i ng i ta s d ng ph ng pháp ph bi n nào đ tính toán ế ườ ươ ế
Bảo Vệ Đồ Án Bê Tông - Trang 2
Bảo Vệ Đồ Án Bê Tông - Người đăng: Nguyễn Văn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảo Vệ Đồ Án Bê Tông 9 10 416