Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ kinh tế

Được đăng lên bởi bqkhanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYỄN ĐÀO DIỄM PHÚC

L/O/G/O

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Trương Quang Thông

ểm
i
K

m
h
đị n

tư
i
ố

g
n
ơ

n
a
qu

Đư
a ra

Khám phá các nhân tố

các

nhậ
n

đ ịn
h

CTV và các nhân tố TĐ đến CTV
32 NHTM Việt Nam

CÁC NHÂN TỐ
TÁC ĐỘNG ĐẾN
CẤU TRÚC VỐN
CỦA CÁC NHTM
VIỆT NAM

TG mẫu NC: 2006 – 2012
Ứng dụng MH kinh tế lượng

Sử dụng Eviews 7.0, Excel

CHƯƠNG 4

Kết luận và đề
xuất về xây dựng
CTV cho các
NHTM VN
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 1

Cơ sở lý luận

PT
tổng
quan
ngành NH VN và
các nhân tố tác
động đến CTV của
các NHTM VN

Nghiên cứu định
lượng các nhân
tố tác động đến
CTV của các
NHTM VN

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khả năng
an toàn vốn

C

A

Chất lượng
tài sản

E

Khả năng
sinh lời

L
Khả năng
thanh khoản

Năng lực
quản lý

M

Lợi nhuận
Tỷ suất sinh lời
ROE

H1 (–)

Nghịch biến
H2 (+)

Đồng biến
H3 (+)

Quy mô
Tài sản cố định
Tăng trưởng

Đồng biến
H4 (–)

Nghịch biến
H5 (+)

Đồng biến
H6 (+)

Tăng trưởng tổng
sản phẩm quốc
nội

Đồng biến

Lạm phát

Nghịch biến

H7 (–)

Cấu trúc vốn
ngân hàng
thương mại

PROF

NH có lợi
nhuận
càng
nhiều thì
càng ít có
nhu cầu đi
vay nợ

DIỄN GIẢI CÁC
NHÂN TỐ NỘI TẠI

+

+

-

+

ROE

SIZE

FA

GROW

NH có
Quy mô TSCĐ và
TSSL trên NH càng
ĐBTC
VCSH cao lớn thì NH được kỳ
sẽ chịu ít
càng có
vọng có
rủi ro hơn nhiều cơ mối tương
nên chấp hội để vay
quan
nhận
nợ.
nghịch
ĐBTC cao

NH tăng
trưởng
càng
nhanh thì
càng có xu
hướng sử
dụng
ĐBTC cao

GDP (+)
Khi nền KT có tốc
độ tăng trưởng
GDP cao cho thấy
NV khá dồi dào
là MT thuận
lợi để tăng ĐBTC.

CÁC
NHÂN TỐ
VĨ MÔ
DIỄN GIẢI

INF (-)
Khi nền KT xảy ra
tình trạng lạm phát
cao thì NH gặp
nhiều khó khăn
trong kênh huy
động nợ từ KH.

LEV
LEV

PROF

ROE

SIZE

GROW

GDP

INF

1

PROF

-0.58485

1

ROE

0.33408

0.30206

1

SIZE

0.73221 -0.46821

0.34075

FA

FA

-0.33590

1

0.08938 -0.22287 -0.28119

1

GROW -0.15112

0.21087

0.00578 -0.29312 -0.07982

1

GDP

-0.13867

0.35068

0.28220 -0.37555 -0.12344 0.40199

INF

-0.01300 -0.09523 -0.09209 0.05210

1

0.12331 -0.18885 -0.18841

1

HIỆU ỨNG CỐ
ĐỊNH BIẾN
NGÂN HÀNG
NHÂN
TỐ
TÁC
ĐỘNG

LEV6

LEV6*

PROF
ROE
SIZE
FA
GROW
GDP
INF
R2

-***
+***
+***
-***
+?
+?
-?
0.7770

-***
+***
+***
-***

Lý
Lý
Lý
thuyết
Buferna Gropp Çağlayan Octavia
thuyết thuyết đánh
và
và
và
và
chi phí trật tự đổi
cộng sự Heider
Şak
Brown
đại
phân
cấu
(2005) (2009)
(2010)
(2008)
diện
hạng
trúc
vốn

+***
+***
+?
-***

+?
0.7789

0.9500

-*

-**

-*

+**...
L/O/G/O
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Trương Quang Thông
NGUYỄN ĐÀO DIỄM PHÚC
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ kinh tế - Người đăng: bqkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ kinh tế 9 10 377