Ktl-icon-tai-lieu

BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Được đăng lên bởi vuhao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


ĐỀ TÀI: BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Giáo viên: Lê Minh Nhựt
Họ và tên: Nguyễn Tường An
MSSV:
1154030002

Bầu dồn phiếu trong công ty cổ phần

Nguyễn Tường An

MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.........................................................3
II. LỢI ÍCH...........................................................................4
III. GIỚI HẠN.......................................................................4
IV. PHƯƠNG PHÁP...............................................................4
V. NỘI DUNG TRÌNH BÀY.....................................................4
VI. BỐ CỤC..........................................................................4
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................5
VIII. TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI.......................................................5
1. SỰ RA ĐỜI CỦA PHƯƠNG PHÁP BẦU DỒN PHIẾU..............6
2. KHÁI NIỆM VÀ CÁCH THỨC BẦU DỒN PHIẾU.....................8
2.1

Khái niệm.................................................................8

2.2

Cách thức tiến hành bầu dồn phiếu.........................9

2.2.1.....Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông
(hoặc đại diện cổ đông)................................................9
2.2.2................................................Cách thức bỏ phiếu
9
2.2.3..........................................Phiếu bầu không hợp lệ
11
2.2.4........................................................Người trúng cử
11
3

PHÂN BIỆT BẦU DỒN PHIẾU VỚI BẦU PHỔ THÔNG.........14

4

BẦU DỒN PHIẾU VỚI CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ..........................15
4.1. Cổ đông thiểu số.................................................15
4.2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu bảo vệ cổ đông thiểu
số 16

5. KẾT LUẬN...................................................................................18
5.1. Nhận xét................................................................18
5.2. Kiến nghị...............................................................19
5.3. Kết luận.................................................................19

2

Bầu dồn phiếu trong công ty cổ phần

Nguyễn Tường An

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Người VN khi nói đến làm thương mại thường nghĩ đến tự mình bỏ tiền
vốn ra và tự mình làm chủ. Đó là hình thức làm thương mại đơn giản
nhất. Nhưng sau khi Đổi Mới và nền kinh tế tập trung đang tiến sang
kinh tế thị trường, doanh nhân VN có nhiều cơ hội khác nhau để chọn
cho mình một mô hình kinh doanh thích ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

ĐỀ TÀI: BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Giáo viên: Lê Minh Nhựt
Họ và tên: Nguyễn Tường An
MSSV: 1154030002
BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN - Người đăng: vuhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BẦU DỒN PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 9 10 524