Ktl-icon-tai-lieu

biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi bichthuyle89
Số trang: 448 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN KHOA HỌC
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG
----------------------------------------------

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ TÁC ĐỘNG Ở VIỆT
NAM

Những người thực hiện:
TS. Nguyễn Văn Thắng
GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu
PGS.TS. Trần Thục
ThS. Phạm Thị Thanh
Hương CN. Nguyễn Thị Lan
CN. Vũ Văn Thăng
Hiệu đính tài liệu :
KS. Lê Nguyên Tường
KS. Trần Văn Sáp

Hà Nội - 2010

MỤC
LỤC
MỤC LỤC........................................................................................ii
MỤC LỤC BẢNG BIỂU.............................................................. viii
MỤC LỤC HÌNH VẼ............................................................................. x
LỜI GIỚI THIỆU.......................................................................... xi
THUYẾT MINH VẮN TẮT..........................................................xiv
PHẦN I............................................................................................1
MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU........................1
PHẦN II........................................................................................ 72
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU....................... 72
Chương 1........................................................................................................ 73
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU.............................................................73
Khí nhà kính.......................................................................................................... 73
Các khí nhà kính, nguồn gốc và đặc điểm........................................ 73
Tiềm năng nóng lên toàn cầu............................................ 75
Các kịch bản phát thải khí nhà kính................................ 76
Lượng phát thải khí nhà kính............................................ 78
Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển.......................... 79
Cưỡng bức bức xạ (Radiative Forcing) của các khí
nhà kính chính (CO2, CH4, N2O, O3).......................81
Một số biểu hiện của BĐKH quan trắc được trong 150 năm qua
..............................................................................................................................81
1.2.1. Biến đổi khí hậu toàn
cầu .......................................................81
1.2.2. Biến đổi khí hậu trong tầng đối lưu của khí quyển. .85
Kịch bản biến đổi khí hậu.............................................................................. 86
Tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu....................... 87
Tác động của BĐKH đến h...
VI N KHOA H C
KHÍ T NG TH Y VĂN VÀ MÔI TR NGƯỢ ƯỜ
----------------------------------------------
BI N Đ I KHÍ H U
VÀ TÁC Đ NG VI T
NAM
Nh ng ng i th c hi n: ườ
TS. Nguy n Văn Th ng
GS.TS. Nguy n Tr ng Hi u
PGS.TS. Tr n Th c
ThS. Ph m Th Thanh
H ng CN. Nguy n Th Lanươ
CN. Văn Thăng
Hi u đính tài li u :
KS. Lê Nguyên T ng ườ
KS. Tr n Văn Sáp
biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biến đổi khí hậu - Người đăng: bichthuyle89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
448 Vietnamese
biến đổi khí hậu 9 10 918