Ktl-icon-tai-lieu

Biến động thủy động lực

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Kien
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
MỞ ĐẦU
1- TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, các công trình chỉnh trị đoạn cạn còn tồn tại nhiều vấn đề làm hạn
chế hiệu quả xói sâu và ổn định luồng lạch. Trong chuẩn tắc luồng tầu, yếu tố độ
sâu dòng chảy là quan trọng nhất, nhưng yếu tố này liên quan đến mực nước và
cao trình đáy sông.
- Khi có sự biến động lòng dẫn dưới tác động của công trình chỉnh trị đoạn cạn,
vấn đề quan trọng nhất là độ sâu xói phổ biến do tác dụng thu hẹp dòng chảy gây
ra.
- Sự biến động mực nước có liên quan đến độ dâng cao mực nước ở thượng lưu
do công trình chặn dòng gây ra và độ hạ thấp mực nước cuối hệ thống do nối tiếp
với trạng thái tự nhiên ở hạ lưu. Chính sự dâng cao mực nước do tác dụng cản trở
dòng chảy của công trình chỉnh trị, ngoài ảnh hưởng đến thoát lũ, gây sự cố tràn
đê còn gây giảm tốc ở thượng lưu dẫn đến bồi tụ thành bãi cạn ở cửa vào.
Các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật, cho đến nay, chưa có phương pháp tính toán hiệu
quả xói sâu luồng lạch và hiệu ứng dâng nước của các công trình chỉnh trị đoạn
cạn. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu của luận án về biến động lòng dẫn và biến
động mực nước sẽ có đóng góp giá trị về mặt lý luận trong lĩnh vực chỉnh trị sông,
phục vụ giao thông thủy.
2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu những biến động thủy động lực trong dòng sông khi bố trí các
công trình tác động vào dòng chảy và lòng dẫn;
- Đề xuất được phương pháp tính toán trị số gia tăng độ sâu luồng tầu do tác
động của hệ thống mỏ hàn chỉnh trị đoạn cạn.
3- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu của luận án:
+ Công trình dạng mỏ hàn chỉnh trị đoạn cạn phục vụ giao thông thủy;
+ Công trình mỏ hàn có kết cấu khối đặc trong dòng chảy ngập và không ngập.
- Phạm vi nghiên cứu của luận án:
+ Luận án lấy các công trình đã xây dựng trên các sông Bắc Bộ, vùng không
chịu ảnh hưởng thủy triều làm điều kiện nghiên cứu.
4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, khảo sát thực địa, phương pháp

2
chuyên gia được sử dụng để tích lũy kiến thức, viết tổng quan, tìm vấn đề nghiên
cứu, bổ sung, kiểm tra số liệu và kết quả tính toán;
- Phương pháp phân tích, xử lý tổng hợp các số liệu thực đo thủy văn, thủy lực,
địa hình, bản đồ lịch sử, phân tích diễn biến, hình thái đoạn sông;
- Phương pháp mô hình toán (MHT) được sử dụng để xác định điều kiện biên
thủy văn cho đoạn sông nghiên cứu và tiến hành xây dựng các chương trình tự
động hóa tính toán cho các thuật toán mà luận án đề xuất.
- Phương pháp mô hình vật lý (MHVL) được sử dụng để nghiên cứu kết cấu
dòn...
1
MỞ ĐẦU
1- TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, các công trình chỉnh trị đoạn cạn còn tồn tại nhiều vấn đề làm hạn
chế hiệu quả xói sâu ổn định luồng lạch. Trong chuẩn tắc luồng tầu, yếu tố độ
sâu ng chảy quan trọng nhất, nhưng yếu tố này liên quan đến mực nước
cao trình đáy sông.
- Khi sự biến động lòng dẫn dưới c động của công trình chỉnh trị đoạn cạn,
vấn đề quan trọng nhất độ sâu xói phổ biến do c dụng thu hẹp dòng chảy y
ra.
- Sự biến động mực nước có liên quan đến độ dâng cao mực nước thượng lưu
do công trình chặn dòng gây ra đhạ thấp mực nước cuối hệ thống do nối tiếp
với trạng thái tự nhiên hạ lưu. Chính sự dâng cao mực nước do tác dụng cản trở
dòng chảy của công trình chỉnh trị, ngoài ảnh hưởng đến thoát lũ, gây sự cố tràn
đê còn gây giảm tốc ở thượng lưu dẫn đến bồi tụ thành bãi cạn ở cửa vào.
Các i liệu chỉ dẫn kỹ thuật, cho đến nay, chưa phương pháp tính toán hiệu
quả xói sâu luồng lạch hiệu ứng dâng nước của các công trình chỉnh trị đoạn
cạn. vậy, các kết quả nghiên cứu của luận án về biến động lòng dẫn biến
động mực nước sẽ có đóng góp giá trị về mặt lý luận trong lĩnh vực chỉnh trị sông,
phục vụ giao thông thủy.
2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu những biến động thủy động lực trong dòng sông khi bố trí các
công trình tác động vào dòng chảy và lòng dẫn;
- Đề xuất được phương pháp tính toán trị số gia ng độ sâu luồng tầu do tác
động của hệ thống mỏ hàn chỉnh trị đoạn cạn.
3- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu của luận án:
+ Công trình dạng mỏ hàn chỉnh trị đoạn cạn phục vụ giao thông thủy;
+ Công trình mỏ hàn có kết cấu khối đặc trong dòng chảy ngập và không ngập.
- Phạm vi nghiên cứu của luận án:
+ Luận án lấy c công trình đã y dựng trên các sông Bắc Bộ, vùng không
chịu ảnh hưởng thủy triều làm điều kiện nghiên cứu.
4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, khảo sát thực địa, phương pháp
Biến động thủy động lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến động thủy động lực - Người đăng: Nguyen Duc Kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biến động thủy động lực 9 10 516