Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa Luận Tốt Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại ngày nay sự phồn vinh của mỗi quốc gia phụ thuộc lớn
vào khả năng học tập của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Con người được giáo
dục và tự giáo dục được coi là nhân tố quan trọng nhất, vừa là động lực, vừa
là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Điều này lại càng được khẳng định khi
chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của nền văn minh trí tuệ,
của khoa học kỹ thuật và công nghệ được xây dựng trên nền tảng của tri
thức.Vì vậy ngay từ bây giờ cần quan tâm đến chất lượng dạy và học, đăc biệt
là chất lượng học tập của học sinh - sinh viên, để mỗi cá nhân có thể thường
xuyên rèn luyện và học tập suốt đời. Như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của
xã hội.
Trước những đòi hỏi mang tính khách quan của xã hội, Đảng và Nhà
nước ta luôn coi trọng công tác giáo dục và đào tạo, coi đó là điều kiện tiên
quyết để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể
tại nghi quyết Đại Hội X Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “ Đổi mới
cơ bản cách dạy, cách học, phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo
của học sinh sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn”. Tích
cực, chủ động tạo ra ý chí và năng lực “ Học liên tục, học suốt đời” <Luật
Giáo dục Điều 40> nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao
trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống,
tìm việc làm và thích nghi với sự biến động không ngừng của xã hội.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, trong quá trình dạy học các môn học ở nhà
trường, bên cạnh việc đổi mới nội dung, vận dụng các phương pháp dạy học
mới thì cần bồi dưỡng cho học sinh và sinh viên các kỹ năng học tập, mỗi
suinh viên cần tự xây dưng kế hoạch học tập cho mình, tìm được phương
pháp học tập phù hợp để đạt được chất lượng học tập tôt nhất.

1

SVTH: Đỗ Thị Lan

Khóa Luận Tốt Nghiệp
Trong nhà trường sư phạm, Giáo dục học là môn khoa học quan trọng,
giúp sinh viên biết nhiệm vụ của người giáo viên, rèn luyện cho họ những kỹ
năng sư phạm, hình thành đạo đức và tình cảm nghề nghiệp. Song việc giảng
dạy trong nhà trường sư phạm còn nhiều bất cập như “ Nặng về lý thuyết nhẹ
về thực hành, nặng về kiến thức nhẹ về kỹ năng”.
Qua thực tiễn thực tập và giảng dạy môn Giáo dục học ở trường Cao
đẳng Hải Dương cho thấy: sinh viên chưa có động lực trong học tập, tỏ ra thờ
ơ, không quan tâm đọc sách, không chịu tìm tòi kiến thức, chưa thực sự quan
tâm đến công tác dạy học và giáo dục sau này, đặc biệt với môn Giáo dục học,
sinh ...

PHẦN MỞ ĐẦU
1. L do chn đề tài
 !"#$%
&'() *+#,-../*
0"*0"./$+!)123$#$23
$"4*567#,89$./&:;&
<=.%#&>4%?&>49(@2
&)&AB./6+049'
C,DE3=+F!+G1$./0)2(=
$1$./))?425 *+5.
64H$),.%5*CF
67#,
.%IJK@&*!67#28'
.%$B)B**0"2$9&4
!G5B21.%,-"5
!G8L#M8'-#'D7&:;NĐổi mới
bản cách dạy, cách học, phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo
của học sinh sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn”,@
2#O@($ Học liên tục, học suốt đờiPQ
R*0"89STUV+*2W#5=G2+
E#)124B"5'1$./#2
E$@%=G#&B367#,
85"2!*E0)*B)W
.2=4X%#020"*.Y*0)
%EF=0.Z)4*&A()2
4F6+0.&G)E2E./.Y
*)[/5./1$./)B1,
SVTH: 8 Th; Lan
\
Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương 9 10 593