Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở Hải Phòng

Được đăng lên bởi vantran4422
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
1.1. Đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên đánh dấu
một thời kì cả dân tộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Đại hội Đảng IX đã khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát
triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên cần tạo chuyển
biến cơ bản, toàn diện về GD&ĐT. Đến Đại hội Đảng X tiếp tục chỉ rõ:
"Giáo dục phải nhằm đào tạo những con người Việt Nam có lý tưởng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, có năng lực,
bản lĩnh để thích ứng với những biến đổi của xã hội trong kinh tế thị trường,
những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".[42]
Như vậy chỉ có phát triển giáo dục thì mới mở ra tương lai tươi sáng
cho đất nước. Bởi lẽ giáo dục nói chung, dạy học nói riêng có vai trò đặc biệt
quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đó là những
người lao động có kỹ thuật, có tay nghề thành thạo, có khả năng thích ứng,
khả năng giao tiếp - được đào tạo và bồi dưỡng bởi nền giáo dục tiên tiến gắn
với khoa học công nghệ hiện đại. Mà muốn phát triển giáo dục và đào tạo thì
cần phải chú ý ngay bậc học đầu tiên - bậc học nền tảng - bậc tiểu học. Nâng
cao chất lượng giáo dục tiểu học là tạo ra nền tảng vững chắc để nâng cao
chất lượng giáo dục phổ thông. Vì vậy mục tiêu phát triển giáo dục tiểu học từ
nay đến năm 2020, Nghị quyết Tung ương II đã chỉ rõ: “ Cần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học”. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện bậc tiểu học, phải xây dựng một nền giáo dục theo định hướng: “Chuẩn
hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. Muốn thực hiện định hướng này phải giải
quyết nhiều vấn đề, trong đó đổi mới công tác quản lý giáo dục là một giải
pháp quan trọng.

1

1.2. Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động
chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong các
nhà trường nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng. Bởi lẽ hoạt động chủ yếu
của nhà trường là hoạt động chuyên môn, vì vậy tổ chuyên môn là đơn vị cơ
sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên
quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên
môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng
như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh
thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò
quyết định ch...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
1.1. Đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên đánh dấu
một thời cả dân tộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Đại hội Đảng IX đã khẳng định nguồn nhân lực nhân tố quyết định sự phát
triển đất nước trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên cần tạo chuyển
biến bản, toàn diện về GD&ĐT. Đến Đại hội Đảng X tiếp tục chỉ rõ:
"Giáo dục phải nhằm đào tạo những con người Việt Nam có lý tưởng độc lập
dân tộc chủ nghĩa hội, phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, năng lực,
bản lĩnh để thích ứng với những biến đổi của hội trong kinh tế thị trường,
những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".[42]
Như vậy chỉ phát triển giáo dục thì mới m ra tương lai tươi sáng
cho đất nước. Bởi lẽ giáo dục i chung, dạy học nói riêng vai trò đặc biệt
quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đó những
người lao động kỹ thuật, tay nghề thành thạo, khả ng thích ứng,
khả năng giao tiếp - được đào tạo bồi dưỡng bởi nền giáo dục tiên tiến gắn
với khoa học công nghệ hiện đại. muốn phát triển giáo dục đào tạo thì
cần phải chú ý ngay bậc học đầu tiên - bậc học nền tảng - bậc tiểu học. Nâng
cao chất lượng giáo dục tiểu học tạo ra nền tảng vững chắc để nâng cao
chất lượng giáo dục phổ thông. Vì vậy mục tiêu phát triển giáo dục tiểu học từ
nay đến năm 2020, Nghị quyết Tung ương II đã chỉ rõ: Cần nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học”. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện bậc tiểu học, phải xây dựng một nền giáo dục theo định ớng: Chuẩn
hoá, hiện đại hoá, hội hoá”. Muốn thực hiện định hướng này phải giải
quyết nhiều vấn đề, trong đó đổi mới công tác quản giáo dục một giải
pháp quan trọng.
1
Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở Hải Phòng - Người đăng: vantran4422
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở Hải Phòng 9 10 464