Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Được đăng lên bởi Nhocvuong Sugoku
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3091 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Đại học Luật Hà Nội

Bài tập học kì môn Luật Thương Mại

Mục lục
Trang

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I, KHÁI QUÁT CHUNG
1, Một số khái niệm
2, Đặc điểm của thủ tục phá sản
3, Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ

1
1
1
1
2
2

tục phá sản
II, PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN

3

YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
1, Quy định của pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu

3

mở thủ tục phá sản
2, Bình luận về những quy định của pháp luật về chủ thể nộp đơn yêu

5

cầu mở thủ tục phá sản

2.1, Những chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
2.2, Những chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá

5
8

sản
3, Ý nghĩa
III, THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ CHỦ THỂ NỘP

8
9

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN VÀ HƯỚNG
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ NÀY
1, Thực tiễn áp dụng quy định về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản
2, Hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

9
10
11
12

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường, cùng với các quyền cơ bản khác của công dân,
quyền tự do kinh doanh được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Bên cạnh những
doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì có những doanh nghiệp làm ăn không
hiệu quả nên cần phải chấm dứt tồn tại. Vậy pháp luật quy định thế nào về
những chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
-0-

Đại học Luật Hà Nội

Bài tập học kì môn Luật Thương Mại

Để tìm hiểu về vấn đề này, trong điều kiện bài tập học kì này, em sẽ đi
nghiên cứu và làm rõ vấn đề: “Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về
chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.”

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I, KHÁI QUÁT CHUNG
1, Một số khái niệm
Phá sản: là hiện tượng người mắc nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh
toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố phá
sản và phân chia lại tài sản của người mắc nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp
luật quy định.
Phá sản doanh nghiệp,hợp tác xã: là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã
làm ăn thua lỗ dẫn tới việc làm mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị Tòa
án ra quyết định bắt buộc doanh nghiệp thanh lí tài sản để trả nợ cho các chủ nợ.
Luật phá sản: là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã
hội phát sinh trong quá trình giải quyết phá sản.
Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản: là doanh nghiệp, hợp
tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có
yêu cầu.
Thủ tục phá sản: cách thức đã định trước để thực hiện hoạt động phá sản
theo q...
Đại học Luật Hà Nội Bài tập học kì môn Luật Thương Mại
Mục lục
Trang
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1
I, KHÁI QUÁT CHUNG 1
1, Một số khái niệm 1
2, Đặc điểm của thủ tục phá sản 2
3, Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản
2
II, PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ NỘP ĐƠN
YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
3
1, Quy định của pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu
mở thủ tục phá sản
3
2, Bình luận về những quy đnh của pháp luật về chủ thể nộp đơn yêu
cầu mở thủ tục phá sản
5
2.1, Những chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 5
2.2, Những chủ thể nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá
sản
8
3, Ý nghĩa 8
III, THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ CHỦ THỂ NỘP
ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN NG
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ NÀY
9
1, Thực tiễn áp dụng quy định về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản
9
2, Hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này 10
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
12
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường, cùng với các quyền cơ bản khác của công dân,
quyền tự do kinh doanh được nhà nước tôn trọng bảo vệ. Bên cạnh những
doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì những doanh nghiệp làm ăn không
hiệu quả nên cần phải chấm dứt tồn tại. Vậy pháp luật quy định thế nào về
những chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
- 0 -
Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Người đăng: Nhocvuong Sugoku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 9 10 460